Testamente, inbördes testamente och intressebevakningsfullmakt uppgjort av jurist med -20% rabatt 1.5. - 30.6.2023. Boka en kostnadsfri inledande diskussion >>

Äktenskapsförord

Allt om äktenskapsförord

Kaikki avioliiton lakiasiat helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

På denna sida hittar du viktig information gällande äktenskapsförord. Våra kunders vanligaste frågor gällande äktenskap samt svaren på frågorna har sammanställts på denna sida.   

Är äktenskapsförordet en misstroendeförklaring?

Äktenskapsförordet är en specialanpassning av giftorätten för att passa just er. Ett äktenskapsförord är ett avtal där ni två kommer överens om vilka regler som ska gälla, ifall ert äktenskap tar slut.

Varför lönar det sig att göra ett äktenskapsförord? 

Ur en juridisk synvinkel är äktenskapet framför allt ett ekonomiskt avtal. Genom att ingå äktenskap förbinder sig makarna inte endast till den ömsesidiga underhållsskyldigheten under äktenskapet, utan även till att dela sina tillgångar vid äktenskapets slut. Varje äktenskap, även ett långt och lyckligt äktenskap, tar slut någon gång, senast då den ena maken avlider.   

Enda sättet för makarna att begränsa giftorätten som makarna enligt lag har är att uppgöra ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan makarna anpassa det ekonomiska förhållandet sinsemellan så att det passar båda: rättvisa spelregler för parförhållandet. Äktenskapsförordet är trots sitt rykte ett flexibelt och anpassningsbart dokument. 

 

Innebär giftorätten äganderätt till makens egendom?

Giftorätten innebär inte, att maken genom ingående av äktenskap skulle bli ägare till den andra makens egendom. Egendomen tillhör den make i vars namn egendomen finns. Under äktenskapet ser eller känner man inte av giftorätten. Giftorätten har betydelse först när äktenskapet upphör, antingen genom äktenskapsskillnad eller till följd av att den ena av makarna avlider. Den giftorättsenliga egendomen delas vid avvittringen.

Bekanta dig med nättjänsten gällande äktenskapsförord (på finska) >>

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakiasiat helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi

- ”Egendom som du har ansett vara din kan försvinna vid äktenskapsskillnad - gör alltså ett äktenskapsförord”.

På Yle Arena publicerades 17.9.2921 en intervju om äktenskapsförordets betydelse med Katariina Kuusiluoma.

Se videon: Äktenskapsförord (på finska) >> 

Vad innebär giftorätt?

Giftorätten innebäratt båda makarna har rätt till makarnas sammanräknade behållning vid upphörandet av äktenskapet. Den sammanräknade behållningen omfattar båda parternas egna tillgångar, varav man har dragit av parternas individuella skulder. Genom att räkna ihop makarnas behållning, får man egendomens värde som genom giftorätten delas.

Giftorätten påverkar inte makarnas ägandeförhållande under äktenskapet, utan ”den tas i bruk” vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens död.

Vilken egendom omfattas av giftorätten?

Om inget äktenskapsförord har upprättats, är all egendom som makarna har vid upphörande av äktenskapet underkastad giftorätt. Till giftorätten hör både den egendom som vardera part hade innan ingående av äktenskapet, samt den egendom som man fått eller skaffat under äktenskapet. Till exempel är arv underkastad giftorätt 

Dagen för äktenskapets upphörande är antingen dagen för skilsmässans ikraftträdande - alltså datumet ansökan om äktenskapsskillnad anhängiggjorts i tingsrätten eller makens dödsdag 

Tips för diskussionen gällande äktenskapsförord

  • Ta tillsammans reda på vad äktenskapet innebär ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv
  • Fråga varandra tre grundfrågor: 1) Vill ni dela all er egendom till hälften lika vid en möjlig skilsmässa? 2) Vill ni dela all er egendom till hälften lika ifall ert äktenskap upphör genom ena makens död? 3) Får maken ärva sin make om ni inte har barn?
  • Diskutera lugnt, men ärligt om era förväntningar och önskningar. Fastän ni diskuterar pengar, betyder det inte att ni förväntar er att äktenskapet ska upphöra.
  • Bekanta er med Lexlys nättjänster gällande äktenskapsförord. Utifrån frågorna som ställts i nättjänsten får ni en bild av vad som skulle löna sig att diskutera.
  • Äktenskapsförord passar inte alla, men fundera ifall ni skulle vilja göra ett partiellt äktenskapsförord var ni möjligen utesluter eventuell företagsegendom och arv från giftorätten. Det är bra att komma ihåg att företagets verksamhet kan riskeras vid skilsmässa, om man inte har uppgjort ett äktenskapsförord.
  • Ifall uppgörandet av ett äktenskapsförord är ett bra alternativ, lönar det sig att upprätta det innan ingående av äktenskap. Äktenskapsförordet kan också ingås vid ett senare tillfälle. Man kan också uppdatera äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet ska registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Det lönar sig att komma ihåg att giftorätten och äktenskapsförord också påverkar arvsplaneringen.
Lexlyn Katariina Kuusiluoma MTV3:n Uutisaamun haastattelussa kertomassa perheen lakiasioista. Katso video - Lexly.fi

Se video- Är ett äktenskapsförord tabu?

Katariina Kuusiluoma gästade MTV3:s nyhetsmorgon för att diskutera äktenskapsförord 3.3.2021 

Se video: Äktenskapsförord är fortfarande tabu >>

Varför ingås äktenskapsförord så sällan?

Äktenskapsförord är ett dåligt igenkänt juridiskt dokument som dessutom har ett negativt rykte. Förutom det finns det endast få incitament att ingå ett äktenskapsförord. Eftersom giftorätten under äktenskapet varken syns eller hörs, är det få av dem som ska ingå ett äktenskap eller som redan ingått ett äktenskap som vet vilka ekonomiska effekter ett äktenskap har. 

Kan man upprätta ett äktenskapsförord under äktenskapet?

Äktenskapsförord kan upprättas också under äktenskapet. Förutsättningen för att upprätta ett äktenskapsförord är att båda makarna ger sitt samtycke till det.

Har det någon betydelse i vems namn egendomen är?

Ingående av äktenskap eller att vara i ett äktenskap påför inte direkt några ändringar när det kommer till makarnas ägandeförhållanden. Egendomen tillhör den, vars namn egendomen är i (s.k. namnprincipen). Ifall ett äktenskapsförord inte finns, har vardera make rätt till den andras egendom. Giftorätten blir tillämplig när äktenskapet upphör. Äktenskapet kan upphöra antingen genom äktenskapsskillnad eller genom att den ena maken dör.

Är makarna ansvariga för varandras skulder?

Äktenskapet innebär inte att makarna endast på grund av äktenskapet skulle ansvara för varandras skulder. Det här gäller både skulder som man tagit innan ingående av äktenskap och skulder som man tagit under äktenskapet. Det är en annan sak ifall makarna har en gemensam skuld. Båda makarna ansvarar för gemensamma skulder. Ett undantag till denna huvudregel är dock ifall en make ensam har tagit på sig en skuld för familjens underhåll. Till exempel betraktas möbler eller hushållsapparater som köpts på avbetalning som skulder för familjens underhåll.

;

Vad innebär utjämning?

Utjämning innebär ersättning som den make som äger mera egendom är skyldig att betala till den make som äger mindre vid en skilsmässa. Utjämningen fastsälls genom en avvittringskalkyl. Vid avvittringsberäkningen avdras båda makarnas skulder från den egendom som stod i vardera makens namn den dag äktenskapsskillnaden anhängiggjorde  (den dagen som äktenskapsskillnaden anhängiggjordes i tingsrätten, inte datumet för den slutliga äktenskapsskillnaden). På detta sätt fås båda makarnas vardera behållning. Den part som har större behållning, betalar utjämning. Efter avvittringen bör behållningen för båda parterna vara lika stor.

Äktenskapsförord

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Äktenskapsförord
Äktenskapsförord

300 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion

And­ra har även läst