Testamente till fast pris med vår svenskspråkiga familjejurist. Klicka här och läs mer! >>

Uppgör din intressebevakningsfullmakt med hjälp av vår onlinetjänst eller vår jurist. >>

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Testamente

Frågor och svar om testamenten

På denna sida har vi samlat ihop svar på sådana frågor som våra kunder ofta ställer till våra jurister. Om du inte hittar svar på dina frågor här, få du gärna ställa frågan direkt till oss.

 

Lexlyn juristi Katariina Kuusiluoma kertoo MTV3:n Uutisaamussa testamentin tärkeydestä. Katso video! - Lexly.fi

Ett testamente kan möjliggöra överraskande alternativ vid arvskiftet

Katariina Kuusiluoma talade om testamenten i MTV3:s program Uutisaamu (videon på finska) 5.7.2021: 

Se video: Tämän takia testamentti on tärkeä >>

Vad lönar det sig att tänka på då man planerar ett testamente?

Det kan vara bra att fundera på följande punkter, ifall du vill förbereda dig inför en diskussion om ett testamente:

 • Testamentstagare: Vem vill du att ska få din egendom efter din död?  
 • Fördelning av egendom: Hur stor andel av din egendom ska var och en av testamentstagarna få? Vill du att någon av dem ska få någon viss egendom?
 • Rätten till egendomen: Ska testamentstagaren få äganderätt till egendomen eller endast nyttjanderätt till egendomen?
 • Testamentstagarens rätt att avstå: Ifall testamentstagaren endast vill ta emot en del av den egendom som testamentstagaren får med stöd av testamentet, eller om testamentstagaren inte överhuvudtaget vill ta emot egendomen, vem ska i så fall få egendomen?
 • Testamentstagarens död: Vem ska få din egendom ifall testamentstagaren har dött före dig? Ifall testamentstagaren har egna barn, tillfaller ofta den testamenterade egendomen barnen ifall testamentstagaren har dött, men så är inte alltid fallet. Det kan vara bra att i testamentet precisera vem som ska få egendomen i andra hand. Ibland kan det också löna sig att fundera på vem som ärver dig ifall din testamentstagare dör efter att testamentstagaren ärvt dig. Den egendom som testamentstagaren har ärvt av dig kan t.ex. i vissa situationer gå i arv från testamentstagaren till din ex-make eller någon avlägsen släkting, vilket du kanske inte vill. Det finns möjligheter att förhindra att det går då genom ett förordnande i ditt testamente.
 • Giftorätten: Vill du se till att dina testamentstagares makar inte har giftorätt i den egendom som dina testamentstagare får i arv av dig?
 • Lagval: Bor du utomlands? I ett testamente kan du ta ställning till vilket lands lag som tillämpas på ditt testamente och arvet efter dig.

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är två personers gemensamma testamente i vilket de testamenterar hela eller en del av sin egendom i första hand till varandra. Det är oftast makar som uppgör inbördes testamenten, men det finns inget som heller hindrar t.ex. syskon att uppgöra inbördes testamenten gällande egendom som de äger tillsammans.

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Inbördes testamente

Är det kanske ett inbördes testamente som passar er bäst? Boka en tid för en inledande diskussion med vår jurist om du vill veta mera. Under samtalet kan ni diskutera vilket som är det bästa alternativet i just er situation.

Boka tid för konsultation

För vem är ett testamente viktigt?

Ett testamente kan vara viktigt för varje testamentstagare, men särskilt viktigt är det för en efterlevande sambo. En efterlevande makes och barns ekonomiska situation är ofta tryggad i någon mån tack vare makens giftorätt och barnens rätt till laglott, men en efterlevande sambo har inte något skydd enligt den lagliga arvsordningen.   

En efterlevande sambo har enligt lag inte någon rätt till det gemensamma hemmet eller till den avlidnes egendom. En efterlevande sambo likställs inte med en efterlevande make. En sambo har med andra ord inte samma rättigheter som en efterlevande make, ifall det inte finns ett testamente som tryggar den efterlevande sambons position.

Påverkar testamentet arvsbeskattningen?

Ja, ett testamente påverkar ofta arvsbeskattningen. Ett testamente möjliggör flexibilitet och alternativ till den lagliga arvsordningen, vilket i regel påverkar arvsbeskattningen.

Den totala arvsskatten blir mindre ju flera arvingar som delar på egendomen. Du kan därför påverka arvsskatten genom att testamentera en del av egendomen till någon annan än de lagliga arvingarna, t.ex direkt till följande generation. I ett testamente kan du också ge din arvinge möjlighet att välja att ta emot den testamenterade egendomen endast delvis och det kan ha stor inverkan på arvsbeskattningen.

Arvsskatten blir också lägre ifall du testamenterar äganderätten till egendomen till en person och nyttjanderätten till egendomen till en annan person. Den som får nyttjanderätten betalar ingen arvsskatt alls och den som får äganderätten får lättnader i sin egen arvsbeskattning. Det kan ändå vara värt att beakta att arvsskatten ska betalas direkt av dem som får äganderätten till egendomen, t.ex. barnen eller barnbarnen, även om någon annan har livslång nyttjanderätt till egendomen.

Vilka möjligheter som finns och vilka möjligheter som är ändamålsenliga beror på din familjesituation och din egendom. Efter en diskussion om ditt testamente uppgörs testamentsförordnandena utgående från din specifika familjesituation och förmögenhetssituation.  

Hur träder testamentets förordnanden i kraft?

Testamentets förordnanden granskas först då arvlåtaren har dött. Ett testamente ska tas upp då bouppteckningen förbereds. För att ett testamente ska träda i kraft, ska testamentet delges arvlåtarens lagliga arvingar på det sätt som lagen föreskriver. De lagliga arvingarna är de personer som skulle ärva testatorn om inget testamente skulle finnas.

Efter att testamentet har delgivits har arvingarna 6 månader på sig att klandra testamentet. Den 6 månader långa klandertiden börjar med andra ord löpa då arvingarna delgivits testamentet. Testamentet kan klandras på grund av att testamentet belastas av ett formfel, men inte på grund av att arvingen ogillar testamentets innehåll. Testamentet kan träda i kraft på två alternativa sätt:

1) Testamentet träder omedelbart i kraft, ifall samtliga arvingar godkänner testamentet.

2) Testamentet träder i kraft då klandertiden har löpt ut, ifall testamentet inte klandras inom klandertiden på 6 månader.

 

 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Försäkra dig om att ditt gamla testamente är i skick

Med hjälp av Lexlys service LexlyCheck kan du enkelt kontrollera att ditt testamente är giltigt och motsvarar dina önskemål och behov. Lexlys jurist granskar ditt testamente för 50 euro. Bekanta dig med LexlyCheck (på finska).

Bekanta dig med servicen

Vad innebär det att klandra ett testamente?

För att klandra ett testamente ska arvingen väcka en klandertalan mot testamentstagaren i tingsrätten. En klandertalan innebär att arvingen hävdar att testamentet är ogiltigt. Testamentet är ogiltigt endast om det belastas av ett formfel. I ärvdabalken definieras klandergrunderna, det vill säga de grunder på vilka testamentet kan förklaras ogiltigt på grund av klandertalan.

Den arvinge som hävdar att testamentet är ogiltigt är skyldig att bevisa att testamentet belastas av formfel. 

Vilka är de formfel som kan belasta ett testamente?

Den lista över formfel som kan belasta ett testamente är uttömmande. Det betyder att testamentet inte kan vara ogiltigt på någon annan grund än någon av de grunder som finns listade i lagen. De formfel som kan belasta ett testamente är följande:

 1. Testatorn har enligt lag inte varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap. En minderårig kan t.ex. uppgöra ett testamente endast om den minderåriga fyllt 15 år och testamentet kan då gälla endast sådan egendom som den minderåriga själv förvärvat.
 2. Testamentet har inte uppgjorts i den form som lagen förutsätter.
 3. Testamentet har upprättats under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten hos testatorn.
 4. Testatorn har tvingats upprätta testamente eller förmåtts att göra det genom missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller testatorn har blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller på annat sätt misstagit sig så, att misstaget varit avgörande för hans vilja. 

 

Vad är testamentets ”lagstadgade form”?

Testamentet är ett formbundet juridiskt dokument, vilket betyder att det måste uppgöras så som det är föreskrivet i lag. Enligt lag ska testamentet vara:

 1. skriftligt (i regel godkänns inte ett muntligt testamente)
 2. undertecknat av testatorn och 
 3. undertecknat av två ojäviga vittnen som varit samtidigt närvarande.

 

Det rekommenderas också att testamentet är daterat och innehåller noggranna uppgifter gällande testatorn, dvs testatorns samtliga namn och personbeteckning.

Formkraven för ett testamente är väldigt strikta. Ifall formkraven inte uppfylls är det möjligt att testamentet klandras och att den vilja som testatorn framfört i testamente inte efterföljs. 

Endast i undantagsfall godkänns ett nödtestamente som inte uppfyller de strikta formkraven. 

 

Testamente

Visste du att du kan uppgöra ett testamente (på finska) enkelt online. Bekanta dig med testamentet i Lexlys onlinetjänst, som uppgjorts av våra jurister eller boka en tid för en inledande diskussion med vår jurist.

Testamente
400 €
Boka

Vem kan uppgöra ett testamente?

Varje person som fyllt 18 år och som förstår innebörden av ett testamente kan uppgöra ett testamente. En person som fyllt 15 år har rätt att uppgöra ett testamente gällande sådan egendom som personen själv har förvärvat genom arbete.

;

Vem kan egendomen testamenteras till?

Ifall du inte har bröstarvingar, kan du bestämma fritt vem som ska få din egendom efter din död. Du kan testamentera din egendom till personer som står dig nära eller till organisationer vars verksamhet du vill stöda.

Ingen har en skyldighet att låta sin egendom gå i arv till de lagliga arvingarna. Den enda begränsningen i testamentsfriheten är bröstarvingarnas rätt till laglott.

Vad betyder bröstarvinge?

En bröstarvinge är arvlåtarens eget barn, biologiskt eller adopterat. Ifall arvlåtarens barn har dött före arvlåtaren och barnet som dött hade egna barn, är dessa barnbarn arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar har rätt att kräva sin laglott, ifall arvlåtaren genom ett testamente bestämt om sin egendom på ett sådant sätt att bröstarvingen enligt testamentet skulle bli utan sin laglott.

Vad betyder laglott?

Laglotten är hälften av arvsandelen. Arvsandelen är den del av arvet som bröstarvingen skulle ha rätt till om inget testamente skulle finnas. Inga andra arvingar än arvlåtares bröstarvingar har rätt till laglott.

Exempel: Arvlåtaren har två barn. Utan ett testamente skulle varderas arvsandel vara 50% av dödsboets egendom. Varderas laglott är hälften av arvsandelen, dvs. 25% av dödsboets egendom.

Hur kräver man sin laglott och av vem?

Endast en bröstarvinge kan kräva laglott. Laglotten krävs av testamentstagaren, dvs. av den som enligt testamentet får egendomen. Laglotten ska krävas inom sex (6) månader från att testamentet har delgivits.

Registreras ett testamente?

Ett testamente registreras ingenstans. Ofta förvaras ett testamente hemma hos testatorn eller i bankens förvar.

Hur vet jag om arvlåtaren har gjort ett testamente?

Om inte arvlåtaren under sin livstid har berättat om sitt testamente och var det bevaras, kan det vara svårt att efter arvlåtarens död reda ut huruvida arvlåtaren har uppgjort ett testamente eller inte. Om de närstående inte har någon vetskap om ett eventuellt testamente på förhand, lönar det sig att gå noggrant igenom arvlåtarens dokument och reda ut huruvida arvlåtaren har ett bankfack eller dokumentförvar i banken.

Varför lönar det sig att göra ett testamente?

Det lönar sig för de flesta att uppgöra ett testamente. De viktigaste orsakerna att uppgöra ett testamente är följande:

 • Varje familj och varje liv är unikt. Den lagliga arvsordningen motsvarar sällan den egna viljan.
 • Lagen skyddar barnen och deras rätt till arv, men tryggar inte alltid maken i tillräckligt stor utsträckning. En sambo har inget ekonomiskt skydd. Med hjälp av ett testamente kan du trygga din makes ekonomiska situation.
 • Med ett testamente kan du stöda en person som står dig nära eller organisationer vars verksamhet du vill stöda och som inte med stöd av lag skulle ärva dig.
 • Med ett testamente kan du begränsa dina barns makars giftorätt i den ärvda egendomen.
 • Testamentet är ett ypperligt instrument för att optimera arvsbeskattningen.

Vad måste ett testamente innehålla?

Testamentet är ett formbundet juridiskt dokument. Testamentet ska uppgöras skriftligt, undertecknas av testatorn och av två ojäviga vittnen som är samtidigt närvarande. En stark rekommendation är dessutom att testamente är daterat och innehåller testatorns hela namn och personbeteckning.

Formkraven för ett testamente är strikta. Ifall formkraven inte uppfylls är det möjligt att testamentet klandras och den vilja som testatorn uttryckt i testamentet inte träder i kraft.

Ett nödtestamente som inte uppfyller lagens strikta formkrav kan i undantagsfall godkännas. 

Lönar det sig att uppgöra ett testamente till förmån sina egna barn?

Trots att barnen ärver dig med stöd av lag, lönar det sig ofta att uppgöra ett testamente till förmån för de egna barnen.  Med ett testamente kan du bestämma hur egendomen fördelas mellan barnen. För att undvika konflikter mellan barnen kan du också förklara varför du vill att egendomen fördelas på ett visst sätt. Ett testamente kan också möjliggöra för barnen valmöjligheter, t.ex. att välja att de bara tar emot en del av den ärvda egendomen och låter en del gå direkt i arv till följande generation.

Jag är gift. Ärver min make mig?

Din make ärver dig, ifall du inte har egna barn eller barnbarn. Ifall du har bröstarvingar (barn eller barnbarn) är det bröstarvingarna som ärver dig, inte din make. Ifall du har en sambo, ärver din sambo inte dig, inte ens om du inte har några barn eller barnbarn. Ifall du vill att din sambo ska ärva dig, ska du uppgöra ett testamente.

Kan jag skriva mitt testamente själv?

Enligt lag måste testamentet uppfylla rätt strikta formkrav för att vara giltigt. Du får skriva ditt testamente själv, men det måste bland annat vara bevittnat av två ojäviga personer för att vara giltigt. En jurist som är insatt i familjejuridik kan ge dig värdefulla råd gällande hur ett testamente ska uppgöras för att din vilja ska säkerställas och testamentet ska vara så ändamålsenligt som möjligt för dina arvingar. Med juristens sakkunskap kan testamentet formuleras så att risken för konflikter efter din död minimeras.

I Lexlys onlinetjänst, som utarbetats av våra jurister, kan du uppgöra ett testamente självständigt. Tjänsten finns tillsvidare tillgänglig endast på finska. Ifall du använder Lexlys onlinetjänst och följer våra instruktioner, kan du också vara säker på att ett testamente uppgjort i vår onlinetjänst uppfyller lagens formkrav.

Tillbaka till startsidan >>