Dödsfall i den närmaste kretsen – juridiska ärenden som ska tas om hand

Hur ska man gå till väga när en närstående har avlidit? När en närstående har avlidit kan livet och skötande av ärenden kännas tungt, till och med överväldigande. Brevet från banken gällande skötande av dödsboets bankärenden innan och efter bouppteckningen kan kännas komplext och högen av saker man borde göra kan kännas stor. När en närstående avlider hör många praktiska arrangemang till. Inom lag utsatt tid måste man reda ut den avlidnes och en möjlig änklings egendom samt saker rörande arvingarna. En familjerättsligt kunnig person kan hjälpa att guida dig genom detta.

Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti Lexlyn avulla - Lexly.fi

En närståendes död och praktiska saker

Saker som ska skötas efter att en närstående har avlidit kan kännas tunga och oklara. Nedan har vi gjort en lista på saker, som kan hjälpa dig i den här situationen. Förutom att beakta denna lista är det även viktigt att se till att den egna och andras ork räcker till och att vid behov be om hjälp. Lexlys kunniga och empatiska jurister finns till din hjälp och om du vill tar de hand om uppgörandet av bouppteckningen och arvsskiftet.  

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Mera information om bouppteckning

När en människa dör måste man uppgöra en bouppteckning. En bouppteckning måste uppgöras efter alla som har varit stadigvarande bosatta i Finland. Om man inte uppfyller kravet på att uppgöra bouppteckning kan dödsbodelägarna påföras en personlig skuld om boet är skuldsatt.  

En bouppteckning tillkommer efter att bouppteckningstillfälle har hållits. Bouppteckningen är en egendomsförteckning över dödsboets tillgångar och skulder. Bouppteckningen bildar också dödsboets delägarförteckning: Bouppteckningen redogör gällande vilka som har rätt att bestämma om dödsboets egendom. Bouppteckningen fungerar också som den avlidnes sista skattedeklaration och samtidigt arvsskattedeklaration. Du kan läsa mera om vad som hör till bouppteckningen via den bifogade länken.  

Läs mera om bouppteckning
Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Bouppteckning och bouppteckningstillfälle

De första sakerna som ska tas om hand när en person har avlidit är begravning och bouppteckning. Enligt lag ska en förteckning göras över dödsboets delägare och den avlidnes tillgångar och skulder, detta kallas för bouppteckning. Bouppteckningen fungerar som grund för arvskiftet och av den framgår anskaffningskostnaderna för egendomen som finns i dödsboet. Denna information används också som utgångspunkt när man vid ett senare tillfälle möjligtvis ska beakta överlåtelsevinst.  

Bouppteckning innebär både uppgörandet av handlingen samt själva bouppteckningstillfället var man går igenom bouppteckningen och undertecknar den. Bouppgivaren och gode männen ska underteckna bouppteckningen. Också de som har deltagit i bouppteckningstillfället kan underteckna bouppteckningen som övriga närvarande personer. Bouppteckningen ska inlämnas inom tre (3) månader från dödsdagen.   

Bekanta dig med vår tjänst ”bouppteckning”
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Arvskifte

Dödsboet kan skiftas efter att bouppteckning har förrättats. Man måste uppgöra ett skriftligt arvskifte. På basis av arvskiftet övergår dödsboets egendom till arvingarna. För skiftande av dödsboet måste man inte vänta på arvsskattebeslut och man behöver inte heller sälja eller realisera egendom för att arvskifte ska kunna förrättas. 

Av arvskiftet ska följande saker framgå:  

  • vad som har skiftats 
  • den skiftade egendomens värde vid tillfället för skiftandet 
  • vad vardera arvinge har erhållit 
  • vad som möjligtvis har lämnat oskiftat 
  • huruvida skiftet har gjorts helt och hållet 

Varje arvinge har rätt att kräva att dödsboet ska skiftas. Så länge som arvet är oskiftat innehar alla dödsbodelägare besittningsrätt. Änklingen är också en av dödsbodelägarna fram tills att dödsboet är skiftat.  

Läs mer om arvskifte >>

Bekanta dig med vår tjänst ”arvskifte”
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Avvittring

Innan arvskifte ska avvittring eller åtskiljande av egendom uppgöras, ifall den avlidne var gift vid tidpunkten när hen avled. I avvittringen delas tillgångarna som faller under giftorätten. Ifall giftorätten inte gäller, till exempel på basis av ett äktenskapsförord, ska denna egendom åtskiljas.  

När äktenskapet upphör till följd av dödsfall ska avvittring uppgöras efter uppgörandet av bouppteckningen och innan arvskiftet. Avvittring kan inte uppgöras innan bouppteckning, eftersom man i bouppteckningen utreder den avlidnes egendom, skulder och arvingar men också änklingens egendom och skulder. Avvittringen uppgörs enligt uppgifterna i bouppteckningen.   

Ifall ett sambopar har bott tillsammans i minst fem år eller om de har ett gemensamt barn kan man åtskilja dödsboets och sambons egendom med stöd av sambolagen. Vid åtskiljandet av egendomen kan sambon få gottgörelse i form av pengar, men också i form av egendom eller t.ex. tidsbestämd boenderätt.  

Läs mera om avvittring
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Begravning och minnesstund

När en närstående avlider tar man ofta först kontakt med en begravningsbyrå. När de praktiska sakerna ska tas om hand är en erfaren och pålitlig begravningsbyrå till stor hjälp. 

Dessa är Lexlys samarbetspartners: 

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy 

Tampereen Hautauspalvelu Juhani Mäkipää Oy 

Memor Design Oy 

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Har du frågor? Ta modigt kontakt med vår kundtjänst!

Du kan ringa oss  010 3379 150, skicka e-post kundservice@lexly.fi eller så kan du lämna dina kontaktuppgifter på blanketten så är vi i kontakt med dig så fort som möjligt.