Juridisk ordlista

Tycker du att juridiska termer är svåra att förstå? Nedan kan du bekanta dig med olika begrepp och deras betydelse.

A

Arv

Den avlidnes egendom, alltså kvarlåtenskap, skiftas till arvingarna enligt ärvdabalkens och ett möjligt testamentes bestämmelser.  

Arvskifte

En handling som måste uppgöras efter att en person har avlidit. Den avlidnes egendom skiftas till arvingarna och testamentstagarna. Delägarna ska tillsammans komma överens om skiftet. Tingsrätten utser en skiftesman om inte arvingarna kommer överens om ett skifte.   

 

Arvslott

Arvslotten är en arvtagarens del av den avlidnes kvarlåtenskap. Arvslottens storlek beror på hur mycket tillgångar dödsboet har och hur många arvingar som ska dela på tillgångarna

Avsägelse från testamente

En testamentstagare har rätt att avstå ifrån arv, antingen helt eller delvist. Arvingarna till den person som avsäger sin rätt till testamente erhåller den egendom som anges i testamentet, ifall det i testamentet inte har förordnats något annat. Anmälan om avsägelse ska göras skriftligen.   

Avvittring/ Avvittringsinstrument

Avvittring är ett avtal som uppgörs efter att äktenskapet har upphört var man delar den giftorättsenliga egendomen mellan makarna och häver möjliga samägandeförhållanden. Förbindelsen mellan makarnas förmögenhetsförhållanden upphör endast genom avvittring. 

Om äktenskapet upphör till följd av den ena makens död förrättas arvskifte efter avvittringen. Avvittringen ska förrättas skriftligen. Om man i avvittringen inte kommer fram till något, beslutar tingsrätten om förordnande av skiftesman.  

Denna handling kallas för avvittringsinstrument. 

 

B

Besittningsrätt

Besittningsrätt innebär en rätt att använda egendom eller ett föremål på samma sätt som ägaren av egendomen. 

Om man till exempel har fått besittningsrätt till egendom genom testamente har man rätt till egendomens avkastning och ränta. Man kan inte sälja, ge bort eller på annat sätt göra sig av med egendom som man har besittningsrätt till. En person som har fått besittningsrätt till egendom är inte skyldig att betala arvsskatt. Ägaren till egendomen betalar arvsskatten till sin helhet men får dra av nyttjanderättens värde från den skatt som betalas.  

Bouppteckning

Bouppteckningen fungerar som en förteckning över den avlidnes skulder och tillgångar. Av bouppteckningen framkommer även dödsboets delägare. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet, men man kan lämna in en ansökan om förlängd tid för upprättande av bouppteckning till Skatteförvaltningen.  

Boutredning

Innan arvskifte kan förrättas ska dödsboet utredas. Vid utredningen betalar man till exempel dödsboets skulder. Efter boutredningen kan man uppgöra arvskifte. Delägarna lämnar boutredningen tillsammans. Om delägarna inte kommer överens eller om de inte själva kan uppgöra en boutredning, kan domstolen förordna en boutredare. 

Bröstarvinge

En bröstarvinge är en släkting i rakt nedstigande led (avkomling) till den avlidne. En bröstarvinge är alltså den avlidnes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. 

D

Dödsbo

Dödsbo innebär en helhet av den avlidnes egendom och tillgångar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet fram till att arvskifte har förrättats.  

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är personer som på sätt eller annat är delaktiga i dödsboet. Dödsbodelägarna är arvingar, universella testamentstagare samt änklingen/änkan vars giftorätt till den avlidnes egendom inte är begränsad.  

Dödsboets rättsinnehavare

Dödsboets rättsinnehavare är personer eller juridiska personer som har rätt till dödsboets kvarlåtenskap. Rätten kan grunda sig antingen på lag eller testamente. Det lönar sig att observera att rättsinnehavarna inte alltid är dödsboets delägare.  

 

E

Ersättande fullmäktig / Ersättare för fullmäktig i jävssituationer

Om alla personer som du har namngett som fullmäktig är dina släktingar eller deras makar kan det hända att de är jäviga att fungera som fullmäktig i vissa situationer. En ersättande fullmäktig kan även sköta de ärenden som den egna maken/makan eller släktingar inte kan sköta, eftersom det ur lagens synvinkel kan uppstå en intressekonflikt. Situationer när en ersättare behövs är när gåvor eller köp sker inom familjen, när någon avstår från arv eller när änklingen eller änkan ska representeras vid en avvittring eller arvskifte. Denna ersättande fullmäktige ska alltså inte vara en släkting eller en partner. 

F

Fullmakt

Genom en fullmakt kan du befullmäktiga en person att genomföra en rättshandling, t.ex. sälja en fastighet, förrätta arvskifte eller ge en gåva. Oftast ges fullmakten för att en person ska kunna genomföra en viss rättshandling.  

 

G

Giftorätt

Giftorätten baseras på lag och det innebär att makarna har rätt till varandras all egendom. Giftorätten är en ”väntande” rätt vilket innebär att den börjar gälla först när äktenskapet upphör. Äktenskapet kan upphöra på två sätt, antingen genom skilsmässa eller genom den ena makens död.  

Giftorätten är gällande i alla äktenskap, förutom i de fall då makarna har ingått äktenskapsförord och på så sätt begränsat giftorätten.  

När giftorätten förverkligas räknas båda makarnas nettoegendom ihop (båda makarnas tillgångar minus skulder) och delas lika mellan makarna. Huvudregeln i dessa situationer är alltså principen om halvering. 

Giftorättslig egendom

Makarnas all egendom är giftorättslig. Man kan begränsa giftorätten genom att ingå äktenskapsförord eller genom att uppgöra testamente eller gåvobrev.  

Gode män

Två gode män ska delta vid bouppteckningstillfället och deras uppgift är att värdera dödsboets egendom enligt bästa förstånd. Vilken som helst person som har rättshandlingsförmåga kan fungera som gode man, oberoende av kön.    

Gåvobrev

En handling som uppgörs när man ger bort egendom och bestämmer om villkoren för gåvan. När man ger gåva lönar det sig alltid att uppgöra ett gåvobrev. I gåvobrevet kan man bl.a. bestämma om att gåvan ska uteslutas från giftorätten samt bestämma om ifall gåvan ska beaktas som förskott på arv. 

I

Intressebevakning eller förmyndarskap

Ifall den egna funktionsförmågan försämras kan man förordnas en intressebevakare som har som uppgift att sköta om huvudmannens ekonomiska ärenden. Enligt lagen om förmyndarverksamhet är det ett mera krävande förfarande att förordnas intressebevakare. En lättare modell är att på förhand uppgöra en intressebevakningsfullmakt. 

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt (själva handlingen) kan du på förhand förbereda dig inför att din funktionsförmåga försämras. I intressebevakningsfullmakten utser man personer som man vill att ska sköta ens ärenden ifall man inte klarar av det själv. I intressebevakningsfullmakten kan man ge noggranna anvisningar om hur man vill att ens ärenden ska skötas. 

Genom intressebevakningsfullmakten befullmäktigar du en utvald person att sköta dina ärenden och att göra beslut för din del, ifall den egna funktionsförmågan försvagas till följd av sjukdom, ålderdom eller olycka. Intressebevakningsfullmakten träder i kraft endast om du förlorar din funktionsförmåga.  

L

Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll

I lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll bestäms om åtskiljande av samboparets egendom. Lagen tillämpas på par som har bott tillsammans i minst fem år eller om de har ett gemensamt barn.  

Laglott

De närmsta bröstarvingarnas rätt till arv kallas för laglott. Även fast det finns ett testamente har bröstarvingarna alltid rätt till laglotten, om de kräver den.  

Legat

Med legat avses en särskild förmånsåsom ett visst penningbelopp, en viss sak, nyttjanderätt till egendom eller rätt till avkastning av viss egendom som man genom testamente tilldelar en särskild person. Genom att ge en viss förmån (legat) vill man alltså ge någon en särskild typ av egendom. Egendomen kan vara vad som helst så som pengar, aktier, smycken eller en bil. 

M

Makar

Ett par som har ingått äktenskap.

S

Samboavtal

Samboende kan under förhållandet uppgöra ett samboavtal, var de kommer överens om hur det gemensamma hushållet ska delas och åtskiljas efter ett uppbrott. För bevissyfte lönar det sig att uppgöra avtalet skriftligt. 

Samboende

Ett par som bor tillsammans utan att ha ingått äktenskap. 

Sekundär förvärvare

En sekundär testamentstagare är en person eller ett samfund som erhåller den avlidnes egendom i enlighet med testamentet ifall den egentliga testamentstagaren har avlidit innan testatorn.  

Skilsmässa

Ett äktenskap upphör genom ansökan till tingsrätten. Makar kan antingen tillsammans eller enskilt ansöka om skilsmässa. Efter skilsmässan måste man förrätta avvittring. Äktenskapet kan också upphöra genom den ena makens död.   

Släktutredning

Avsikten med en släktutredning är att inför bouppteckningen klargöra vem den avlidnes arvingar är. Släktutredningen ska täcka tiden från att den avlidne var 15 år fram till hens död. Släktutredningen beställs antingen från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller från församlingen. Detta beror på om den avlidne har varit medlem i församlingen eller ej.  

T

Testamente

En handling var man kan förordna om hur ens kvarlåtenskap ska delas efter ens död. Testamentet är en formbunden rättshandling. Ifall man inte har uppgjort ett testamente, delas kvarlåtenskapen enligt lag. Alla myndiga personer kan upprätta ett testamente. 

Testamentstagare

Den eller de personer som i ett testamente uppgjort av den avlidne, har förordnats att erhålla den avlidnes kvarlåtenskap. 

Tilläggsbouppteckning

Ifall det efter en uppgjord bouppteckning framkommer ny information om dödsboets skulder eller tillgångar, eller om bouppteckningen på annat sätt anses bristfällig, måste man uppgöra en tilläggsbouppteckning. I tilläggsbouppteckningen ska endast de ändrade uppgifterna meddelas, i andra fall kan man hänvisa till den ursprungliga bouppteckningen. 

U

Universell testamentstagare

En universell testamentstagare är en person som testamenterats hela eller en viss del av den avlidnes kvarlåtenskap. En universell testamentstagare är också dödsbodelägare. 

Uteslutande av giftorätten

Makar kan påverka giftorätten genom att upprätta ett äktenskapsförord. Man kan också påverka giftorätten genom att uppgöra testamente eller gåvobrev. 

Till exempel då man testamenterar egendom lönar det sig att utesluta testamentstagarens makes giftorätt. Genom att utesluta giftorätten försäkrar du dig om att egendomen som tillfallit testamentstagaren inte tillfaller en ex-make vid en skilsmässa eller påverkar en möjlig avvittring i framtiden. 

Utjämning

Vid avvittringen betalar den mer förmögne maken baserat på den giftorättsenliga egendomen utjämning till den mindre förmögne maken. Efter att den mer förmögne maken har betalat utjämning har båda makarna lika stor egendom.  

Ä

Äganderätt

Vem är ägare till egendomen? Ägaren är den vars namn egendomen är i. Om egendomen är registrerad, så som bostadsaktier och fastigheter framkommer ägande enkelt ur registret. När det kommer till möbler kan det ibland vara oklart gällande vem som är dess ägare. I samband med äganderätt kan man också prata om fullständig äganderätt, begränsad äganderätt och besittningsrätt – speciellt i de situationer när det är frågan om arvsrätt och testamente.  

Äganderättstestamente

Ett fullständigt äganderättstestamente ger testamentstagaren rätt att använda egendomen på önskat sätt. En innehavare av fullständig äganderätt kan sälja egendom eller förordna om egendomen i sitt eget testamente. Det lönar sig att observera att om testamentstagaren har erhållit arv med stöd av ett begränsat äganderättstestamente kan hen inte testamentera egendomen vidare. Ett begränsat äganderättstestamente hindrar dock inte testamentstagaren från att sälja egendomen.  

Äktenskapsförord

Makar kan begränsa giftorätten genom äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska ingås skriftligt och ska registreras vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Änkan/änklingens rätt till utjämning

Om den avlidne var den mer förmögna av makarna, får änkan eller änklingen utjämning innan arvet skiftas. Om änkan/änklingen är mer förmögen än den avlidne, måste hen inte överlåta egendom till dödsboet, alltså till den avlidnes arvingar.  

Ärvdabalk

Ärvdabalken är den lag som bestämmer om hur den avlidnes egendom ska skiftas.  

Till toppen