Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Onko perunkirjoitus pakollinen?

Kuolinpesän ositus, perunkirjoitus ja perinnönajoko helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on kuo­lin­pe­sän osak­kai­den vel­vol­li­suus 

Läheisen kuoleman kohdatessa perillisille seuraa velvollisuuksia, joiden toteuttamisesta heidän tulee huolehtia. Yksi tärkeä velvollisuus on perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa käydään läpi vainajasta laadittu perukirja, joka sisältää tiedot vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Vaikka vainajalta ei jäisi omaisuutta eikä perintöä näin ollen ole odotettavissa perillisille, on perukirja tästä huolimatta tehtävä. 

Yli­vel­kai­nen kuo­lin­pe­sä 

Tärkeä syy miksi perukirja on tehtävä, vaikka perintöä ei olisi tulossa, on se, että pahimmassa tapauksessa velkavastuu voi langeta kuolinpesän osakkaille perukirjan ja perunkirjoituksen tekemisen laiminlyömisestä. Ylivelkaisen kuolinpesän osalta on erityisen tärkeää, että perukirja tehdään huolellisesti. 

Perukirjaan tulee selvittää kaikki vainajan velat, koska perunkirjoituksen jälkeen kaikilla maksujansa odottavilla velkojilla on oikeus saada tieto kuolinpesän tilanteesta. Ylivelkaisen vainajan tilanteessa perillisten on syytä toimia erityistä huolellisuutta noudattaen, ettei ketään velkojaa suosita toisten velkojien kustannuksella. 

Pank­ki edel­lyt­tää pe­run­kir­joi­tus­ta 

Perukirjasta käy ilmi henkilön perilliset eli kuka/ketkä ovat oikeutettuja hoitamaan perittävän asioita ja kenelle/keille perittävän varallisuus jakautuu. Esimerkiksi pankit edellyttävät, että perunkirjoitus on toimitettu, jotta he voivat varmistua siitä, että perittävän asioita hoitavalla henkilöllä on oikeus muun muassa maksaa laskuja perittävän tililtä. Perukirjaan merkitään lisäksi perittävän varat ja velat. Perukirja toimii siis myös veroilmoituksena, jonka perusteella määräytyy perittäville maksettava perintövero. 

Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le 

Perukirja toimitetaan Verohallinnolle. Lain mukaan perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa henkilön menehtymisestä. Tarvittaessa perunkirjoituksen toimittamiselle on mahdollista hakea lisäaikaa Verohallinnolta. 

Perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta annetuissa määräajoissa, aiheutuu tästä perillisille verotuksellisia seuraamuksia. 

Mitä muuta muistettavaa liittyy perunkirjoituksen toimittamisen jälkeiseen aikaan? Lue artikkelistamme lisää >>

Huomioithan, että tämä on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Helpot lakipalvelut - Lexly.fi

Läheisen kuolema ja käytännön asiat

Olemme koonneet tähän listaan kaikki läheisen kuoleman jälkeen hoidettavat tärkeät asiat.

Lue kokonaan
Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Lesken perukirja

Mikäli perittävänä on leski, tulee perukirjaa laatiessa olla erityisen tarkkana. Lesken perukirjan tulee nimittäin sisältää lesken tietojen lisäksi myös informaatiota aiemmin kuolleesta puolisosta ja tämän kuolinpesän tilanteesta. 

Lue kokonaan
Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Perukirja ja perunkirjoitus

Perunkirjoitus on jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen kuoleman jälkeen tehtävä selvitys perillisistä, puolisosta ja omaisuudesta. Perunkirjoituksessa syntyy asiakirja, jonka nimi on perukirja, joka toimitetaan mm. Verottajalle.

Lue kokonaan