Sopimus avoeron varalta

Vaikka moni ei tule ajatelleeksi asiaa, niin avoliitossa on mahdollista tehdä sopimus eron varalta. Moni ei halua mennä naimisiin, ja mikäs siinä. Jos kuitenkin ollaan pitkään yhdessä tai on yhteisiä lapsia yleensä on myös yhteisiä talousasioita tai yhteistä omaisuutta. Aivan kuten avioliitossa voi sopia pelisäännöistä erotilanteessa avioehtosopimuksella, myös avoliitossa voi tehdä sopimuksen avoeron varalta.

Avoliitto on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen parisuhteen muoto. Sen perustamiseen ei liity sen kummempaa seremoniallisuutta - sen kun ryhdytään asumaan samassa osoitteessa. Avoliittoon liittyvät mielikuvat ja avoliitossa olevien itsensä mielipide liiton pysyvyydestä ja sitovuudesta vaihtelevat hyvin paljon. Siinä missä toiset parit lähinnä seurustelevat tai asuvat yhdessä, toisten liitto voi olla kaikilta ulkoisilta ominaisuuksiltaan avioliittoa vastaava.

Avoliitto voi päättyä kolmella tavalla: avioliiton solmimiseen, avoeroon tai avopuolison kuolemaan.

Avoliitto on eri asia kuin avioliitto

Avoliitto on juridisesti aivan eri asia kuin avioliitto. Mutta kuten avioliitossakin, avoliiton päättyessä tulee käsiteltäväksi parisuhteen taloudellinen puoli. Koska pitkäkään avoliitto ei synnytä puolisoille avio-oikeutta toisen omaisuuteen, tilanne voi olla kinkkinen. Joissain tilanteissa avio-oikeuden puuttuminen saattaa johtaa taloudellisesti epäreiluun lopputulokseen avoliiton päättyessä. 

Näitä tilanteita varten on olemassa avoliittolaki. Sitä sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi (5) vuotta sekä sellaisiin avopuolisoihin, joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Mitä sopimus avoeron varalta voi sisältää?

Valtaosa erimielisyyksistä erotilanteessa liittyy raha-asioihin ja lapsiin. 

Kuten avioehtosopimus, sopimus avoeron varalta on mahdollisuus sopia asiat ennakkoon, kuinka puolisot haluavat taloudelliset suhteensa järjestää, mitä asioita ottaa huomioon ja kuinka yhteinen omaisuus käytännössä erotellaan, jos parisuhde päättyy. Avoeron varalta laadittavassa sopimuksessa avopuolisot voivat sopia ennakkoon sitovasti omaisuutensa jakamisesta ja avoliittolain mukaisen hyvityksen maksamisesta, jos avoliitto päättyy eroon. Sopimus laaditaan avoliiton aikana ja se sitoo avopuolisoita, jos toinen osapuolista vaatii sitä noudatettavaksi avoeron jälkeen.

Toisin kuin avioliitossa, avoliiton päättyminen ei ole aina yksiselitteisesti määriteltävissä. Sopimuksessa sovitaan tämän vuoksi usein myös siitä milloin avoliitto katsotaan päättyneeksi..

Avoliittosopimus laaditaan usein osana perintösuunnittelua ja se on oleellinen asiakirja erityisesti uuspareille. Jokaisen avoparin on kuitenkin kannattavaa laatia sopimus.

Omaisuuden erottelu avoliiton päättyessä

Avoliittolaki lähtee siitä, että puolisot voivat hoitaa yhteisen taloutensa purkamisen vapaamuotoisesti sellaisella tavalla jonka parhaaksi näkevät. Jokus sopiminen ei kuitenkaan suju. Laki luokin puitteet omaisuuden erottelulle avoerossa etenkin silloin, kun puolisot ovat asioista eri mieltä. Avopuolisoiden omaisuuden erottelu voidaan tehdä sopimuserotteluna, jolloin laaditaan omaisuuden erottelukirja. Tämän asiakirjan kumpikin puoliso allekirjoittaa, ja sen on kahden esteettömän todistajan todistettava. Jos asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, on mahdollista hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa suorittamaan omaisuuden erottelu lain määräämissä puitteissa.