Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme!

Perunkirjoitus

Perukirja ja perunkirjoitus

Perunkirjoitus, kuolinpesän ositus ja perinnönjako helposti Lexlyn avulla - Lexly.fi

Pe­ru­kir­ja 

Perukirja on käy­tän­nös­sä vain­ajan vii­mei­nen ve­roil­moi­tus, asia­kir­ja, jos­sa vain­ajan omai­suus luet­te­loi­daan ko­ko­nai­suu­des­saan. Perukirjasta tulee myös käydä ilmi vainajan perilliset, testamentinsaajat sekä aviopuolisot. Usein yllätyksenä tulee, että jos vainajalta jäi aviopuoliso eli leski, myös lesken omaisuus, varat ja velat, tulee lain mukaan luetteloida perukirjassa. Perukirja toimitetaan verottajalle, joka määrää perukirjan perusteella kullekin perilliselle maksettavaksi tulevat perintöverot. 

Pe­run­kir­joi­tus 

Kun joku kuolee, on aina tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa kuolinpesän tilanne selvitetään. Perunkirjoitus tarkoittaa käytännössä vainajan perillisten, varallisuustilanteen selvittämistä. On laadittava perukirja ja järjestettävä perunkirjoitustilaisuus 

Perukirjassa luetteloidaan kattavasti vainajan perilliset, avioliitot sekä hänen varansa ja velkansa. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Perunkirjoitus pohjustaa sen jälkeen tehtävää ositusta, jos vainaja oli ollut naimisissa, sekä perinnönjakoa. Perunkirjoitus on siis ennen kaikkea kokonaisvaltainen selvitys kuolinpesän tilanteesta. 

Us­kot­tu mies pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa 

Uskotut miehet vastaavat perukirjan laatimisesta, perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä sekä siitä, että perukirjaan merkitään kaikki ilmoitetut tiedot oikein ja pesän omaisuus arvioidaan asianmukaisesti. 

Perunkirjoituksen laatiminen vaatii perintöoikeuden tuntemista. Perukirjan laatiminen riittävällä tarkkuudella ja omaisuuden arvioiminen verotuksen kannalta järkevästi vaatii ymmärrystä perintöoikeudesta, joten tyypillisesti ainakin toisena perunkirjoituksen uskottuna miehenä toimii juristi. Uskotun miehen tehtävät rajoittuvat ainoastaan perukirjan laatimiseen ja perunkirjoituksen toimittamiseen, eikä esimerkiksi pesän hallinnoimiseen. 

Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­ka hae­taan kir­jal­li­ses­ti 

Verottajalta voi hakea lisäaikaa perunkirjoitukseen. Hakemuksen voi tehdä kuolinpesän osakas, perunkirjoituksen uskottu mies tai muu perunkirjoituksesta vastaava henkilö. 

Verohallinnolle tulee toimittaa kirjallinen hakemus, jossa ilmoitetaan miksi perunkirjoituksen toimittamiselle haetaan lisäaikaa. Hakemuksessa tulee lisäksi mainita, mihin asti lisäaikaa haetaan. Lisäaikaa voi hakea useamman kuukauden kerrallaan. Mikäli perunkirjoituksen toimittamiselle on jo haettu lisäaikaa, ei se estä uuden hakemuksen tekemistä. Useimmissa tapauksissa Verohallinto myöntääkin lisäajan hakemuksen mukaisesti. Lisäajan hakemista koskevan lomakkeen löydät täältä. Hakemuksen voi tehdä myös OmaVerossa.  

Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le 

Perunkirjoitusvelvollisuus koskee kaikkia. Perukirjoitus on järjestettävä kaikkien Suomessa vakituisesti asuneiden henkilöiden jälkeen kansallisuudesta riippumatta. Perukirja toimitetaan verottajalle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksen pitämisestä. 

Mitä muuta sinun täytyy muistaa perunkirjoituksen jälkeen? Olemme koonneet kaiken tarpeellisen yhden artikkelin alle. Lue lisää klikkaamalla tästä! >>

 

Huomioithan, että tämä artikkeli on yleisluontoinen artikkeli perunkirjoituksesta. Saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, miten juuri sinun tilanteessasi kannattaisi toimia, ole yhteydessä asiakaspalveluun. 

Tämän linkin takaa löydät kaikki perunkirjoitukseen liittyvät artikkelimme >>

Kirjaa hautaustahtoon omat toiveesi muistotilaisuudesta ja hautauksesta. hautaustahto verkossa - Lexy.fi

Miniopas perunkirjoituksesta

Asiantuntijamme ovat laatineet sinua varten kätevän minioppaan, josta voit lukea kaiken tarpeellisen perunkirjoituksesta.

Miniopas perunkirjoituksesta

Lue lisää aiheesta

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Pe­run­kir­joi­tuk­sen ja pe­rin­nön­jaon erot

Perunkirjoitus ja perinnönjako liittyvät molemmat läheisen kuolemaan. Nämä ovat kuitenkin erillisiä toimia, jotka helposti sekoitetaan toisiinsa.

Lue kokonaan
Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Perunkirjoituksen jälkeen

Kun perunkirjoitus on toimitettu, perukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perintöverotusta varten. Perukirja on toimitettava myös Digi- ja väestötietovirastolle, mikäli kuolinpesän osakas on alaikäinen tai edunvalvonnassa.

Lue kokonaan
Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi

Apua! Pe­rin­töä tu­los­sa – tu­lee­ko täs­tä rii­ta?

Perintöriidat pääsevät tämän tästä lööppeihin ja usein perinnön saaminen voi jopa arveluttaa, kun perintöä koskevat riidat tuntuvat uutisoinnin perusteella olevan niin yleisiä. Kokemuksemme mukaan osaavan avun kanssa kaikki sujuu yleensä hyvin, joten voit ottaa yhteyttä meihin ja olla rauhallisin mielin

Lue kokonaan