Juridiska ärenden som gäller barn

Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Gemensam vårdnad som utgångspunkt och barnets bästa 

Som utgångspunkt fungerar föräldrarna tillsammans som barnets vårdnadshavare och ansvarar då alltså tillsammans för vårdnad av barnet. Alla beslut som gäller barnet ska alltså tas av föräldrarna tillsammans. Vid dessa situationer är det alltså frågan om gemensam vårdnad. Föräldrarna bestämmer till exempel tillsammans om barnets boendeort, hälsovård och pass. Om föräldrarna är skilda har i vardagen den förälder som barnet är hos just då rätt att bestämma om dessa saker.   

Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna tillsammans ska kunna diskutera om ärenden som rör barnet. Om det uppstår bråk mellan föräldrarna kan barnet lämna till andra hand och lida av situationen. Om bråket uppstår till följd av en viss sak kan man ansöka om beslut för att den ena föräldern ska ha rätt att i framtiden ta beslut ensam i de frågor som skapar tvist. Gällande andra ärenden fortsätter det gemensamma ansvaret för beslutsfattandet.   

En ensam vårdnadshavare bestämmer om barnens ärenden  

Som sista medel kan man ansöka om ensam vårdnad för ett barn. Beslutet kan antingen göras av domstolen eller socialnämnden. En förälder som fungerar som ensam vårdnadshavare får ta alla beslut gällande barnet ensam. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det vid vårdnadsfrågor är viktigt att barnet bästa beaktas och därmed borde bråk mellan föräldrarna hållas borta från barnets ärenden. Bråk mellan föräldrarna är inte en tillräcklig grund för att en förälder ska få ensam vårdnad.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om underhållsbidrag. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken hittar du alla våra artiklar som gäller barnens juridiska ärenden >>