Juridiska ärenden som gäller barn

Frågor & svar - Juridiska ärenden som gäller barn

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

På­ver­kas stu­di­e­stö­det av en min­derå­rigs egen­dom?

Ja och nej. Fastän en minderårig skulle ha en relativt stor förmögenhet påverkar det inte direkt studiestödet. Det är dock viktigt att observera att avkastning av egendomen så som kapitalinkomst kan påverka studiestödet.  

Kan ett barn ha två adres­ser?

Tills vidare känner den finska lagen endast till att en person har en officiell adress, fastän veckovist boende har blivit allt mera vanligt bland skilsmässofamiljer. Boendet har ingen påverkan gällande vårdnaden utan båda föräldrarna kan fungera som barnets gemensamma vårdnadshavare och bestämma om barnets ärenden tillsammans.  

Kan jag be­stäm­ma om vem som blir mitt barns för­sör­ja­re om det hän­der mig nå­got?

Du kan inte uppgöra ett egentligt testamente gällande ditt barns vårdnad. Med hjälp av ett vårdnadstestamente är det trots allt möjligt att framföra en önskan om vem du skulle vilja att skulle bli ditt barns vårdnadshavare. Förälderns önskningar beaktas när ett officiellt beslut görs. 

Hur myc­ket är un­der­hålls­bi­dra­get?

Storleken på underhållsbidraget varierar från person till person. Bidragets storlek beror bland annat på hur mycket ett barn i en viss ålder behöver av mat, kläder och andra vardagliga varor. Storleken på bidraget påverkas också av föräldrarnas levnadskostnader så som t.ex. boendekostnader. 

Vil­ka skill­na­der är det på ge­men­sam vård­nad och en­sam vård­nad?

Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans om barnets bostadsort, hälsovård och pass. Vid ensam vårdnad kan den ena föräldern avgöra alla ärenden som rör barnet ensam.