Juridiska ärenden som gäller barn

Skilsmässa och ärenden som rör barn

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Law Made Easy

Det lönar sig att uppgöra skriftliga avtal gällande ärenden som rör barn  

När ett äktenskap upphör måste man bestämma om saker som rör de gemensamma barnen. Även om föräldrarna kan komma överens utan tvist lönar det sig att begära bekräftelse av kommunens barnatillsyningsman eftersom avtalet först efter denna bekräftelse är juridiskt gällande.   

Föräldrarna ska bestämma om följande saker: Var barnet ska bo 

 • Officiellt kan barnet endast bo på ett ställe 
 • Vid en skilsmässa bestämmer man om barnets officiella adress 
 • I verkligheten kan barnet bo lika mycket hos båda föräldrarna  
 • Föräldraskap varannan vecka=Barnet bor varannan vecka hos sina föräldrar 

Vårdnad av barn: Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad 

 • Med vårdnad avses skötande av personliga ärenden 
 • I huvudsak fungerar barnets föräldrar som dess vårdnadshavare 
 • Vårdnadshavaren har rätt att få information om ärenden som gäller barnet 
 • Vårdnadshavaren fungerar som barnets intressebevakare i ekonomiska ärenden 
 • Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans om ärenden som gäller barnet 
 • Vid ensam vårdnad tar den ena av föräldrarna ensamt beslut för barnet 

Umgängesrätt  

 • Umgängesrätten tryggar barnets rätt att träffa och hålla kontakt med den förälder som den inte bor hos 

Barnets underhåll och underhållsbidrag 

 • Barnet har rätt till underhåll 
 • Underhållsbidrag är en pengasumma som en förälder betalar månadsvis utifrån ett fastställt avtal eller ett tingsrättsbeslut för att ta hand om barnets underhåll.  
 • Den förälder som barnet bor hos får underhållsbidrag av den andra föräldern. 
 • Grunderna för underhållsbidrag hittas i lagen om underhåll för barn 
 • Föräldrarna ansvarar för underhåll av barnet enligt egen förmåga  
 • Om barnet bor hos den underhållsskyldige föräldern åtminstone 7 dagar i månaden, kan detta beaktas i underhållet 
 • Den förälder som har större försörjningsförmåga kan också bli skyldig att betala underhåll ifall barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. 
 • När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas underhållsskyldighet 
 • Om barnet när hen fyller 18 år studerar vid andra stadiet (gymnasiet, yrkesskola osv.) kan föräldrarna bli skyldiga att betala utbildningsbidrag för att underlätta studierna.  
 • Obs! Ett bekräftat underhållsbidrag är en förutsättning för Kela i vissa situationer.   

Samhällets stöd vid underhåll 

 • Kela betalar barnbidrag för alla barn fram till att barnet fyller 17 år 
 • Barnbidraget kan också betalas till den förälder som barnet inte bor hos 
 • Den förälder som barnet är folkbokfört hos kan ansöka om ensamstående föräldrahöjning av barnbidraget vid en separation.  
 • Kela betalar underhållsbidrag om den underhållsskyldige föräldern inte betalar bekräftat underhåll, om underhållsbidraget är mindre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiges ekonomiska situation eller om det inte finns någon förälder som är underhållsskyldig. Kela kan bevilja underhållsstöd på basis av ett underhållsavtal endast om barnatillsyningsmannen eller domstolen har bekräftat avtalet. 

Avtal som gäller barn vid skilsmässosituationer 

 • Vid skilsmässosituationer är det inte obligatoriskt att uppgöra skriftliga dokument, men om en förälder inte betalar det underhållsstöd som man har kommit överens om eller om umgängesrätten inte uppfylls på önskat sätt, är ett muntligt avtal inte verkställbart. Avtal är verkställbara när de är uppgjorda skriftligen tillsammans med en barnatillsyningsman eller när barnatillsyningsmannen/domstolen har bekräftat avtalet uppgjort föräldrarna emellan.   

Parter i ärenden gällande barn är barnets föräldrar 

Avtalsförhandlingar hålls föräldrarna emellan och barnatillsyningsmannens uppgift är att hjälpa föräldrarna att komma fram till ett beslut. Barnatillsyningsmannen uppgör handlingen. Barnatillsyningsmannen kan endast bekräfta avtal där föräldrarna har kommit överens.  

Det är föräldrarnas ansvar att besluta om ärenden som gäller de egna barnen. Man hör endast barnet i undantagsfall. Utgångspunkten vid dessa situationer är barnets bästa. Barnets åsikter kan tas i beaktande. I tvistiga situationer kan socialen höra barnet på tingsrättens begäran. Barnets åsikt utreds om det ut efter barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt.  

Om man inte når överenskommelse 

För barnets bästa är det viktigt att man når en överenskommelse. Föräldrarna kan söka om hjälp och stöd från den egna kommunens medling i familjeärenden. Ärenden gällande barn kan också lösas genom medlingsförfaranden där begäran kan göras antingen ensam eller tillsammans med den andra föräldern. Målet med medlingen är att nå ett avtal föräldrarna emellan. Om en överenskommelse inte kan nås löses ärendet sist och slutligen i tingsrätten.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om juridiska ärenden som gäller barn. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken hittar du alla artiklar gällande juridiska frågor som gäller barn >>