Juridiska ärenden som gäller barn

Skyldigheter för en minderårigs intressebevakare

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Registret över förmynderskapsärenden 

Om värdet av den minderåriges tillgångar överstiger 20 000 euro måste intressebevakaren meddela om detta till myndigheten och detta antecknas då i registret över förmynderskapsärenden. Efter detta ska vårdnadshavarna lämna in en årlig redovisning till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Användande av barnets egendom 

Intressebevakaren är skyldig att spara olika bevis på hur barnet egendom har tagits om hand, så att hen vid behov kan redogöra för sitt vuxna barn hur egendomen har skötts. 

Intressebevakarna ansvarar för barnets underhåll och dess individuella behov. Barnets tillgångar kan inte utan synnerligen vägande skäl användas för barnets levnadskostnader. Även om barnet skulle ha mera tillgångar än föräldrarna, har aldrig barnet en skyldighet att delta i underhållet för sina föräldrar eller sina syskon. 

Intressebevakarna bestämmer tillsammans om placerande och användandet av barnets tillgångar. 

För vissa åtgärder behövs tillstånd av myndigheter 

Intressebevakaren behöver tillstånd av myndigheten för att för barnets del köpa eller sälja en fastighet, för att ta ett lån eller för att utan en skiftesman förrätta avvittring, avskiljande av egendom eller en avvittring. Tillstånd behövs också för att anskaffa vissa investeringsobjekt.   

Intressebevakaren är ersättningsskyldig för skador hen orsakat 

Intressebevakare kan frias från hens uppgifter om hen inte har skött barnets egendom i förmån för barnets bästa. Intressebevakaren är skyldig att ersätta barnet för skada som orsakats av uppsåt eller oaktsamhet.  

Du observerar väl att detta är en allmän artikel om en minderårigs intressebevakares uppgifter. Ta kontakt med vår kundtjänst för att noggrannare få reda på hur det skulle löna sig för dig att gå till väga. 

Via den här länken hittar du alla våra artiklar som gäller barnens juridiska ärenden >>