Juridiska ärenden som gäller barn

Vad lönar det sig att beakta när du ger en gåva åt en minderårig?

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Intressebevakaren emottar egendom för den minderåriges del (ofta föräldrarna tillsammans) 

Om gåvotagaren under tre års tid får gåvor för åtminstone 5 000 euro av samma gåvogivare måste man betala gåvoskatt. För den minderåriges del ska vårdnadshavarna fylla i en gåvoskattedeklaration.  

För emottagande av pengar eller placeringstillgångar måste den minderårige ha ett bankkonto och/ eller ett värdeandelskonto. Den minderåriges intressebevakare öppnar nödvändiga konton för den minderårige.  

En minderårig intressebevakare kan inte fungera som motpart 

Om den minderåriges förälder/föräldrarna ger fast egendom som gåva till den minderårige, kan de inte samtidigt fungera som intressebevakare. Föräldrarna är vid denna situation förhindrade att fungera som intressebevakare och en ersättare för intressebevakare behövs för att ta emot gåvan för den minderåriges räkning.  

En förälder kan inte uppgöra ett gåvobrev för sitt barn som innehåller bestämmelser om t.ex. giftorätten eller förskott på arv utan att en ställföreträdare för vårdnadshavaren agerar för barnets räkning för att ta emot gåvan.  

Man kan registrera en anmälan om gåva 

Om man ger lös egendom i gåva till sina nära släktingar kan man lämna in en skriftlig anmälan om gåva till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När anmälningen om gåvan är gjord börjar en tid (3 år) löpa, varefter gåvogivaren inte längre kan kräva tillbaka gåvan.  

Stöd kan påverkas av egendom som man har fått i gåva 

Om en minderårig t.ex. får studiestöd är det bra att fundera på gåvans påverkan på stödet. Studerandens förmögenhet, så som t.ex. ägda aktiers värde påverkar inte studiestödet. Kapitalinkomster, alltså avkastning som man får av egendom påverkar dock stödet.  

Gåvobrev

Våra erfarna och vänliga jurister hjälper och rådger dig. Tag gärna kontakt.

Läs mer om Gåvobrev
Gåvobrev

550 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion