Samboförhållande

Lever du i samboförhållande? Läs om hur du kan trygga din egen ställning

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Man kan dela in samboende i två olika grupper – de som är i början av sitt förhållande och kanske på väg mot ett äktenskap och – de som har bestämt sig för att fortsätta leva som samboende för att inte regleras av bestämmelserna gällande äktenskap. För allt fler består ändå samboförhållandet utan att parterna ingår äktenskap och förhållandet avslutas då genom den ena sambons död.  

Skillnaderna mellan samboförhållande och äktenskap 

Skillnaderna mellan samboförhållande och äktenskap är fortfarande märkbara. När ett samboförhållande upphör behåller oftast de samboende sin egen egendom. Ifall egendomen har varit i den ena partens namn, består egendomen i dennes namn också efter att samboförhållandet upphör. Egendomen delas alltså inte på samma sätt som när ett äktenskap upphör, inte ens fastän samboförhållandet har varat länge.  

En änka/änkling som varit i ett samboförhållande ärver inte den avlidne sambon i någon situation, ifall det inte har uppgjorts ett testamente till dennes fördel. Änkan/änklingen får inte heller boenderätt till det gemensamma hemmet. Änkepension betalas inte heller till samboende ifall inte paret vid den andres död har omyndiga barn. Det lönar sig att komma ihåg, att också beskattningen är strängare för samboende än för gifta par.  

Juridiskt sett är alltså samboförhållande och äktenskap långt ifrån varandra. Alla som lever i ett samboförhållande borde ändå utreda vilka rättigheter och skyldigheter som kan uppstå baserat på sambolagen. 

Vad stadgas i lagen om upplösningen av sambors gemensamma hushåll? 

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll är relativt snäv och den behandlar endast åtskiljning av egendomen ifall samboförhållandet upphör genom uppbrott eller till följd av att den ena parten avlider. Lagen tillämpas inte ifall samboförhållandet ändras till äktenskap.  

Det första som lönar sig att observera gällande samboförhållande är att lagen till största delen är icke tvingande. Paret kan alltså till stor del bestämma annorlunda än vad lagen stadgar.  

Den andra väsentliga saken är att lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll inte gäller alla par som bor tillsammans. För att kortvariga förhållanden inte ska falla under lagen om upplösning av sambors gemensamma hushålls bestämmelser, gäller lagen endast samboförhållanden som har varat längre än fem år. Ifall paret innan detta har ett gemensamt barn, börjar lagen gälla redan tidigare.  

Det uppstår ofta bråk gällande hur länge parförhållandet har varat. Ofta vill den ena parten att lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll ska tillämpas eftersom parförhållandet har varat längre än fem år, samtidigt som den andra försöker bevisa att förhållandet tog slut innan den magiska gränsen på fem år. Orsaken till detta är att man kan kräva gottgörelse av den andra parten.  

Om lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll passar situationen kan parterna med stöd av den begära gottgörelse. Den ena parten kan begära gottgörelse, alltså ekonomisk ersättning om hen genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra sambon att öka eller bevara dennes egendom. Man måste ändå komma ihåg att gottgörelse endast är möjligt baserat på strikta villkor och det är aldrig automatiskt. Det är alltså aldrig frågan om att man på basis av giftorätten skulle ha rätt till hälften av egendomen. 

Kravet på gottgörelse kan vid uppbrottet komma som en överraskning för den ena parten. Efter att den ena sambon har avlidit kan man också framställa krav på gottgörelse till änkan/änklingen eller dödsboet. När dessa situationer uppstår är det redan mycket svårare att bevisa olika saker. Tingsrätten kan som sista instans göra beslut gällande kravet på gottgörelse, detta förfarande är dock tidskrävande och tär på krafterna.  

Den fjärde viktiga punkten i lagen är att vilkendera parten kan kräva åtskiljning av egendom efter att förhållandet upphör. Vid behov kan även vem som helst av parterna ansöka om förordnande av skiftesman. Detta är ett av lagens tvingande områden och ingen av parterna kan frångå denna rätt helt och hållet. När egendomen sist och slutligen åtskiljs med hjälp av en skiftesman, erbjuder lagen alltså ett skydd gentemot den passiva parten. 

Vilka avtal lönar det sig att uppgöra inom samboförhållandet? 

Inom samboförhållandet kan man avtala om hur man ska dela egendomen ifall parförhållandet upphör. De viktigaste sakerna man kan avtala om är åtskiljande av egendom och kravet på gottgörelse.  

Ifall man inte har kommit överens om något tillkommer det ofta många osäkerhetsmoment vid samboförhållandets upphörande. De svåraste situationerna är de var all egendom har skaffats i den ena partens namn fastän båda parterna har deltagit i betalningen av dem. Andra situationer kan vara där en part har gjort flera års arbete i den andra partens företag utan att få lön för det.  

I de ovannämnda exemplen skulle det kanske löna sig att kräva gottgörelse. Man måste dock kräva gottgörelse skilt av den andra parten, ifall det är oklart huruvida kravet kommer lyckas och ifall summan på gottgörelsen är oklar. Ibland kan också ett krav på gottgörelse framställas utan grund och då försenas processen för uppbrottet. Det följer alltid också skatteföljder på gottgörelsekrav, så det är inte på något sätt alls samma förfarande som den skattefria utjämningen som fås på basis av giftorätten. Det finns alltså några orsaker till varför det för ett sambopar skulle löna sig att kräva gottgörelse.  

I ett samboavtal kan parterna bestämma att de inte ska tillämpa bestämmelsen om kravet på gottgörelse. På detta sätt kan ingendera part vid upphörande av samboförhållandet kräva gottgörelse på basis av lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll. När man tänker på att gottgörelsekravet fungerar som ett skydd för att den ena parten inte ska ha möjlighet att få fördel på bekostnad av den andra parten, borde man kunna undvika att använda möjligheten till gottgörelse ifall man kan avtala om det sinsemellan med skäliga avtal.  

Under ett pågående samboförhållande borde man vara noggrann med att se till att man skriftligt kommer överens om den viktigaste egendomen och att egendomen är i den personens namn som den borde vara i. Genom att endast förkorta ett bostadslån i den andras namn, får man inte äganderätt till bostaden. Köpebrev och gåvobrev fungerar bra som dokument för att bevisa vem som har betalat vad för den andras räkning. Ifall avsikten är att summan inte ska återbetalas, är det alltså frågan om en gåva och i så fall lönar det sig att upprätta ett gåvobrev.  

I ett bostadsavtal kan ni noggrant bestämma gällande bostadsfrågor  

I ett samboavtal kan man komma överens om hur man ska häva samägandet för bostaden ifall förhållandet upphör. Det är ändå viktigt för många att på förhand bestämma om saker som: vem som får bo kvar i bostaden och hur man ska ansvara för kostnaderna efter tiden för uppbrottet. I dessa situationer lönar det sig att göra ett tillägg, alltså ett bostadsavtal.  

I bostadsavtalet bestämmer man om hur man vid behov ska åtskilja den gemensamma egendomen. Man kan bestämma om att samägandet ska upphöra genom att ge den andra parten rätt att inlösa den andras andel eller så kan bostaden säljas till en utomstående. I bostadsavtalet tillämpas spelreglerna för inlösen eller försäljning.  

Genom bostadsavtal kan ni försäkra er om att samägandet avslutas på önskat sätt. På det här sättet uppstår inga negativa överraskningar eller onödiga kostnader. För många är det också mentalt viktigt att man kan lita på att man vid ett möjligt uppbrott får lämna kvar i lägenheten enligt på förhand överenskomna villkor.  

Genom testamente kan du trygga sambons ställning ifall du avlider 

Det är viktigt att komma ihåg att änklingen inte har något skydd ifall sambon avlider. Därför är det otroligt viktigt att fundera på vad man vill att ska hända ifall den ena parten avlider. Vissa sambopar vill ekonomiskt leva helt skilda liv och de godkänner även det faktum att de i värsta fall förlorar sitt hem ifall den ena parten avlider. Självklart kan samboänklingen komma överens med den avlidnes släktingar om att få bo kvar i bostaden men hen har ingen automatisk rätt att få bo kvar i lägenheten.  

Ifall parterna vill trygga varandras ställning vid den ena partens död, måste de uppgöra testamente. I testamentet kan de t.ex. bestämma om livslång besittningsrätt eller förordna om äganderätt till annan egendom. I testamentet är det även möjligt att bestämma vem som ska ärva egendomen efter att samboänklingen har avlidit. Ifall man inte förordnar om denna typ av andrahandsbestämmelse tillfaller samboänklingens egendom de egna släktingarna eller de som ärver till följd av hens eget testamente.  

Ifall samboparet har gemensamma barn får samboänklingen vid arvsbeskattningen makesavdrag på egendom som hen erhållit på basis av testamente. Med stöd av avdraget kan man erhålla egendom skattefritt för 109 900 euro. Genom en livförsäkring kan man trygga samboparterns ekonomiska situation i fall av dödsfall. För att slutresultatet ska passa bäst på den egna situationen lönar sig att vara noggrann när det kommer till bestämmande av livförsäkring och testamente.  

Genom en intressebevakningsfullmakt ger du din partner fullmakt att sköta dina ärenden vid behov 

Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt ger du en annan person tillstånd (t.ex. din partner) att sköta dina pengaärenden och andra ekonomiska och personliga ärenden, ifall din egna funktionsförmåga i framtiden försämras till följd av sjukdom, olycka eller ålder. Intressebevakningsfullmakten fungerar som en försäkran ifall den egna funktionsförmågan försämras.  

Oberoende av parförhållandets form borde varje myndig person ha en intressebevakningsfullmakt. Dessutom borde du också fundera på uppgörandet av ett livstestamente och vårdtestamente. Dessa dokument kan vara guldvärda för dina närstående ifall de hamnar att ta beslut om din omsorg.  

Har du frågor? Ta kontakt med kundtjänsten! 

Ifall du funderar på något gällande samboförhållandet, fråga modigt vår kundtjänst. Du kan lämna ett ringbud via blanketten eller genom att ringa till 010 3379 150. 

 

Samboavtal

450 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion