Skilsmässa

Frågor & svar - Skilsmässa

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Vad be­ty­der ut­jäm­ning?

Utjämning innebär gottgörelse genom att den mer förmögna maken är skyldig att betala utjämning till den mindre förmögna maken vid en skilsmässa. Utjämning fastställs genom en avvittringskalkyl. När man fastställer utjämningen dras båda makarnas skulder av från de tillgångar makarna hade den dag skilsmässan anhängiggjordes(den dagen som skilsmässan anhängiggjordes i tingsrätten, inte dagen för godkännandet av skilsmässan). Genom det här får man fram båda parternas behållning. Den mer förmögna maken betalar utjämningen. Efter avvittringen bör båda makarnas behållning vara lika stor. 

Vad be­ty­der av­vitt­ring?

Avvittring innebär delning av makarnas giftorättsunderkastade egendom vid upphörande av äktenskap. Ett äktenskap kan upphöra antingen genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död. Avvittring är en juridisk åtgärd och dokumentet som upprättas kallas för avvittringsinstrument. Avvittringen avslutar giftorätten, som uppstår vid ingående av äktenskap.

Mås­te man göra en av­vitt­ring?

När ett äktenskap upphör ska makarnas gemensamma förmögenhetsförhållande avvecklas. Båda parterna har rätt att kräva att en avvittring ska förrättas. Rätten att kräva avvittring är stark och i princip evig. Kom ihåg att ett muntligt avtal gällande delning av egendom inte är en avvittring.

Vad är för­de­len med en av­vitt­ring?

Då man förrättar en avvittring förtydligas ägandeförhållanden så att de motsvarar verkligheten. Vid en avvittring tar ofta den ena parten en viss typ av egendom (t.ex. en samägd lägenhet) och den andra parten tar något annat (t.ex. en sommarstuga och båt). För detta behövs inte något särskilt köpebrev utan äganderätten överförs genom att upprätta avvittringsinstrumentet. Om den ena parten vill lösa in den andra partens andel från en gemensamt ägd lägenhet behövs ett ordentligt gjort avvittringsinstrument för att möjliggöra bildandet av eventuell äganderätt och ett eventuellt bostadslån.  

Vil­ken egen­dom tas i be­ak­tan­de vid av­vitt­ring­en?

Vid avvittringen beaktas de tillgångar och skulder som parterna hade vid avanhängiggörandet av skilsmässan (den dagen som skilsmässan anhängiggjordes i tingsrätten). Det har ingen betydelse om egendomen som fanns vid anhängiggörandet av skilsmässan har sålts och den ekonomiska situationen också när det kommer till skulderna har ändrat innan avvittringen har förrättats- till avvittringen hör all egendom som parterna hade då skilsmässan anhängiggjordes. Det lönar sig att observera att fastän egendomen och skulderna som ska beaktas i avvittringen bestäms enligt när skilsmässan anhängiggjordes, värderas egendomen ändå enligt den dagen då avvittringsinstrumentet undertecknas. för avvittringen. Egendomens (lägenhetens, aktiernas osv.) gängse värde kan komma att ändras märkbart. Avvittringens slutresultat kan därför komma vara en överraskning för båda parterna om det har hunnit gå en lång tid från skilsmässan.  

Vad innebär den anhängiggörandedatum för äktenskapsskillnad?

Anhängiggörande datum för äktenskapsskillnad är dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in hos tingsrätten. Från anhängiggörandedatumet påbörjas en sex (6) månaders betänketid. Betänketiden påbörjas från och med anhängiggörandedatumet om parterna har ansökt om skilsmässa genom gemensam ansökan. Ifall endast en av parterna har ansökt om skilsmässa börjar betänketiden löpa från den dagen då ansökan har kommit till den andra partens kännedom. När betänketiden har löpt ut kan parterna kräva skilsmässa oberoende av vem som har ansökt om skilsmässan från början.

När kan en av­vitt­ring gö­ras?

En avvittring kan förrättas när har anhängiggjorts i tingsrätten. En skilsmässodom behöver inte finnas för att en avvittring ska kunna förrättas. I samband med en skilsmässa kan det löna sig att diskutera avvecklandet av det gemensamma hushållet och avvittring redan innan man ansöker om skilsmässa. På detta sätt kan man göra ett avtal på förhand gällande avvittring eller upprätta ett avvittringsinstrument utan att underteckna och datera det.

Skils­mäs­san träd­de i kraft för länge se­dan och egen­do­men har för­de­lats. Till vad be­hövs en of­fi­ci­ell av­vitt­ring?

Om avvittring inte görs framkommer det senast i det skede när en av er avlider, eftersom upprättandet av ett arvskifte kräver att en avvittring har förrättats. För arvingarna är det en arbetsam uppgift att utreda, utöver också allt annat som ska göras inför ett arvskifte. Det lönar sig alltid att upprätta en avvittring så fort som möjligt eftersom det troligtvis kommer vara lättare att reda ut det direkt än om tiotals år. Den tidigare makens rätt att kräva avvittring föråldras aldrig.