Arvskifte

Frågor & svar - Arvskifte

Perunkirjoitus ja perinnönjako helposti ja luotettavasti - Lexly.fi


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Vad är arvskifte? 

Arvskifte är en juridisk åtgärd var dödsboets egendom delas till arvingarna. Efter arvskiftet slutar dödsboet att existera och den ärvda egendomen flyttas från att vara dödsboets egendom till att vara arvtagarnas egendom.  

Vem är lagstadgade arvingar? 

Lagstadgade arvingar är: 

  1. Den avlidnes barn och deras avkomlingar. Dessa kallas för bröstarvingar.  
  2. Den avlidnes maka/make, ifall den avlidne inte har efterlämnat bröstarvingar 
  3. Den avlidnes föräldrar och efter dem den avlidnes syskon och syskonens arvingar, om den avlidne inte hade någon make/maka eller om denne inte längre är vid liv.   
  4. Den avlidnes mor-/farföräldrar och efter dem deras barn alltså den avlidnes syskon, om inte någon av de tidigare nämnda är vid liv  

I ärvdabalken finns ingen bestämmelse gällande mostrars/fastrars och morbröders/farbröders arvsrättigheter. Kusiner ärver inte.   

I vilka situationer ärver maken/makan?  

Den avlidnes maka ärver hela den avlidnes egendom i de situationer var den avlidne inte har egna bröstarvingar och inte heller egendom som hen helt eller delvist har testamenterat till andra arvtagare.  

När kan man förrätta ett arvskifte? 

Man kan förrätta ett arvskifte efter att bouppteckningen har uppgjorts och boet har utretts, dvs. när eventuella skulder har betalats. Om den avlidne har varit gift ska den giftorättsenliga egendomen delas mellan dödsboet och änklingen innan arvskiftet. Ibland kan det också finnas skäl till att realisera, dvs. sälja dödsboets egendom för att kunna utreda dödsboet och sedan gå vidare. 

Måste man förrätta arvskifte?

Arvskifte måste förrättas. I samband med förrättande av arvskifte får varje dödsbodelägare äganderätten till den andel som enligt lag eller testamente tillhör denne. 

Den enda situationen var ett arvskifte inte behöver förrättas är i de situationer var det endast finns en arvinge i dödsboet. I dessa situationer övergår all egendom till den enda arvingen på basis av bouppteckningen.  

Vilken nytta har man av arvskiftet?

Arvskifte redogör för den egendom som den avlidne har efterlämnat och arvskiftet upphäver dödsboets samförvaltning. Före arvskiftet tillhör dödsbodelägarnas andelar dödsboet. En andel i ett dödsbo kan t.ex. inte säljas. I samband med arvskifte flyttas egendomen till arvingarnas egen besittning.   

Påverkar arvskiftet betalandet av arvsskatten?

Man kan inte fördröja betalningen av arvsskatten genom att försöka skjuta upp arvskiftet. Beskattaren tar skattebeslut antingen på basis av uppgifterna i bouppteckningen eller på basis av arvskifteshandlingen ifall den inlämnas till Skatteförvaltningen innan arvsskatteberäkningen med stöd av bouppteckningen har färdigställts. Beskattaren gör alltså ett så kallat kalkylmässigt arvskifte baserat på uppgifterna i bouppteckningen, ifall det inte finns några mera specifika uppgifter.  

I praktiken kan informationen i arvskiftet skilja sig från bouppteckningen. Därmed kan arvskiftesberäkningen i arvskiftet vara mer exakt än arvskiftesberäkningen som framställts på basis av bouppteckningen.  

Beskattaren tar ett beskattningsbeslut 6-12 månader efter att de mottagit bouppteckningen.  

Skadar arvskiftet änklingens rättigheter?

Arvskiftet skadar eller försummar inte änklingens rättigheter. Änklingens lagstadgade rättigheter så som t.ex. boende- och besittningsrätten till ett livslångt gemensamt boende förändras inte fastän ett arvskifte förrättas. 

Kan man avstå ifrån arv?

Ja, man måste inte ta emot arv. Som arvinge kan du avstå ifrån arv innan eller efter arvlåtarens död.  

Man kan avstå ifrån arv antingen genom att bestämma vem arvet ska tillfalla eller så kan man låta bli att bestämma det. Ifall man avstår ifrån arv utan att bestämma vem arvet i stället ska tillfalla, skiftas egendomen då enligt det att överlåtaren skulle ha avlidit innan hen hunnit ärva. Arvet går till arvlåtarens barn förutsatt att även barnen är arvtagare till arvlåtaren eller ersättare för arvtagaren. Arvsskatten ska i dessa fall betalas av de som tar emot arvet istället för den egentliga överlåtaren. 

Ifall man avstår ifrån arv och samtidigt bestämmer till vems fördel man överlåter arvet, hamnar överlåtaren att betala arvsskatten och mottagaren hamnar att betala gåvokostnaderna.  

Egendom som man med stöd av testamente ska erhålla kan man också delvist avstå ifrån. Reglerna gällande avstående från testamente skiljer sig också lite ifrån reglerna gällande avstående ifrån arv.  

Avstående ifrån arv eller testamente kommer ofta fram vid bouppteckningstillfället eller efter det. Efter att arvskifte har förrättats kan man inte längre avstå ifrån arv.  

Hur påverkas änklingens ställning av arvskiftet?

Ärvdabalkens bestämmelser skyddar änklingens ställning. 

Änklingen har rätt att hålla egendomen oskiftad i sin besittning ifall inte bröstarvingen/bröstarvingarna kräver att arvskifte förrättas eller ifall den avlidne har förordnat något annat i sitt testamente.  

Ifall bröstarvingarna inte kräver skifte lönar det sig att ta reda på vad änklingens rätt att hålla egendomen oskiftad i sin besittning innebär. Änklingen har ändå alltid – oberoende av bröstarvingarnas krav på skifte – rätt att behålla makarnas gemensamma hus- och hemlösöre oskiftade med förutsättningen att änklingen inte ensam har extra tillgångar till skaffandet av egen bostad.  

Kan man sinsemellan med arvingarna bestämma om arvskiftet?

Ja, arvingarna kan sinsemellan bestämma om hur arvet ska delas.  

Arvingarna måste inte dela all egendom sinsemellan, utan arvet kan skiftas enligt det som är förståndigt och ändamålsenligt. Det viktiga är att egendomsandelen i stora drag är lika stor så att alla uppfattar att skiftet är rättvist.  

Inget arvskifte utan en bouppteckning

Bouppteckningen och arvskiftet är bundna av varandra. Jag har deltagit i uppgörandet av bouppteckningens databank. Bekanta dig med artiklarna gällande bouppteckning.  

Arvskifte

Våra erfarna och vänliga jurister erbjuder hjälp och goda råd. Ta kontakt och utnyttja vår kostnadsfria inledande diskussion.

Läs mer om Arvskifte
Arvskifte
295 €/t

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion