Intressebevakningsfullmakt

Frågor & svar - Intressebevakningsfullmakt

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Är in­tres­se­be­vak­ning sam­ma sak som en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt?

Nej, det är fråga om två skilda saker. Intressebevakning och intressebevakningsfullmakten har samma mål - att se till att en persons ärenden sköts när han eller hon inte längre kan sköta sina egna ärenden. Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt bestämmer du på förhand om vem som ska sköta dina ärenden om du inte i framtiden själv klarar av det. Dessutom kan du förordna om på vilket sätt dina ärenden ska skötas. Om du inte har upprättat en intressebevakningsfullmakt förordnas en intressebevakare i stället. Det är lättare för en anhörig att fungera som fullmäktig än som intressebevakare.

Var­för lö­nar det sig att upp­rät­ta en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt?

Ingen har en automatisk rätt att sköta dina ärenden om du själv inte längre klarar av det. Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt om du vill på förhand besluta om vem som sköter dina ärenden och hur de ska skötas om du själv inte skulle klara av det. Då besluter en person som du litar på om dina ärenden. Det lönar sig också att upprätta en intressebevakningsfullmakt om du inte vill att en eventuell intressebevakare ska förordnas. Intressebevakning är mer styvt och byråkratiskt. Det lönar sig även att upprätta en intressebevakningsfullmakt för att underlätta dina anhörigas vardag.

Vad är en andra­hands­full­mäk­ti­ge?

En andrahandsfullmäktige är en reservperson för den egentliga fullmäktigen. Andrahandsfullmäktigen kan ansöka om att intressebevakningsfullmakten fastställs om den egentliga fullmäktigen är permanent förhindrad, vill avsluta uppdraget som fullmäktig eller om han eller hon inte vill ta emot uppdraget.

Vad för­änd­ras när jag gör en in­tres­se­be­vak­nings­full­mat?

När du har upprättat en intressebevakningsfullmakt ger det dig sinnesro över att dina ärenden sköts på det sätt som du vill. När intressebevakningsfullmakten har undertecknats ger den inte direkt några som helst rättigheter till den fullmäktige. Den fullmäktiges rättigheter träder först ikraft om du inte själv längre kan sköta dina ärenden och när grunderna i lagen för fullmaktens fastställande uppfylls.

Be­hö­ver man en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt om man har en full­makt för bankä­ren­den?

Det behöver man. En vanlig fullmakt är i kraft endast så länge som fullmaktsgivaren har kvar sin handlingsförmåga. Om fullmaktsgivarens tillstånd försämras märkbart upphör fullmakterna att gälla.

Mås­te man ta emot upp­dra­get som full­mäk­tig?

Det behöver man inte. När man upprättar en fullmakt ska man be om muntligt samtycke av de personer man utnämner. Om intressebevakningsfullmakten i ett senare skede fastställs kan den som blivit utnämnd till fullmäktig låta bli att ta emot uppdraget. Den som blivit utnämnd som fullmäktig kan också avstå från uppdraget efter att intressebevakningsfullmakten har fastställts. Därför lönar det sig att utnämna åtminstone en andrahandsfullmäktig.

Vad ska en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt in­ne­hål­la?

En intressebevakningsfullmakt är ett formbundet juridiskt dokument. Intressebevakningsfullmakten ska upprättas skriftligen. Intressebevakningsfullmakten ska undertecknas av fullmaktsgivaren och av två ojäviga vittnen som är samtidigt närvarande. Dessutom ska följande saker framgå ur intressebevakningsfullmakten:

  • Att den innebär ett bemyndigande
  • I vilka ärenden fullmäktigen har rätt att företräda fullmaktsgivaren
  • Vem som är fullmaktsgivaren och fullmäktig (vi rekommenderar att utnämna ersättare för fullmäktig och andrahandsfullmäktigen)
  • Att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

Vem kan upp­rät­ta en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt?

För att upprätta en intressebevakningsfullmakt måste man vara myndig det vill säga över 18 år gammal och så måste man förstå innebörden av en intressebevakningsfullmakt. Man kan upprätta en intressebevakningsfullmakt även om man har insjuknat i en minnessjukdom eller har en sjukdom som försämrar handlingsförmågan om man förstår innebörden av intressebevakningsfullmakten. Man kan vid behov begära om ett läkarutlåtande.  

Be­hö­ver man ha ett lä­ka­rin­tyg för att upp­rät­ta in­tres­se­be­vak­nings­full­mak­ten?

Det behöver man inte. I normala fall behöver man inte begära om ett läkarintyg. Det kan vara en bra idé att begära om ett läkarintyg om fullmaktsgivaren är av hög ålder och han eller hon har diagnostiserats med till exempel en minnessjukdom. Med ett läkarintyg kan man försäkra sig om att personen är kapabel att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

Kan man änd­ra på in­tres­se­be­vak­nings­full­mak­tens in­ne­hål­ler el­ler kan man an­nul­le­ra den?

Det kan man. Om man vill ändra på intressebevakningsfullmaktens innehåll måste man upprätta en ny intressebevakningsfullmakt och förstöra alla upphävda intressebevakningsfullmakter. Om du vill upphäva intressebevakningsfullmakten och du vill inte upprätta en ny räcker det med att förstöra intressebevakningsfullmakten. Om intressebevakningsfullmakten har fastställts kan man inte upphäva den genom att förstöra intressebevakningsfullmakten.

Hur fast­ställs en in­tres­se­be­vak­nings­full­makt?

Intressebevakningsfullmakten registreras inte före man har för avsikt att fastställa intressebevakningsfullmakten.

När den som har upprättat intressebevakningsfullmakten behöver hjälp med att sköta sina ärenden och för att fatta beslut ska den som blivit utnämnd till fullmäktig ta tag i saken. För att fastställa intressebevakningsfullmakten behöver man få ett läkarintyg som uppger på vilka grunder fullmakten ska fastställas. Fullmäktigen ska förse Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata läkarintyget, intressebevakningsfullmakten i original och ifylld ansökningsblankett. Blanketten om ansökan om fastställelse av intressebevakningsfullmakt hittas från myndighetens webbsida.  

Vid ansökan av fastställandet av intressebevakningsfullmakten kommer fullmaktsgivaren att höras. Du kan läsa mer om fastställandet av intressebevakningsfullmakten på myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats

Det brukar ta i regel några månader att fastställa intressebevakningsfullmakten.

Hur många er­sät­ta­re för full­mäk­tig kan man ut­näm­na?

Du kan utnämna så många ersättare som du vill. Antalet ersättare har inte begränsats i lagen.

Vad är en er­sät­ta­re för full­mäk­tig?

En ersättare för fullmäktig är en person som har möjlighet att tillfälligt sköta dina ärenden om den egentliga fullmäktigen är tillfälligt förhindrad eller jävig att sköta ett visst ärende.

En ersättare för fullmäktig i jävssituationer är en person som kan sköta ett visst ärende om de övriga fullmäktigen skulle vara jäviga. En jävssituation kan uppstå om den som upprättat fullmakten vill sälja sin sommarstuga till en familjemedlem. Ersättaren för fullmäktig i jävssituationer försäkrar sig om att åtgärden som vidtas är till förmån för den som upprättat fullmakten.

 

Kan man be­full­mäk­ti­ga vem som helst i in­tres­se­be­vak­nings­full­mak­ten?

Det kan man inte. Begär på förhand samtycke av de personer du tänker befullmäktiga. Det räcker att detta görs muntligt. Enligt lagen ska man ge ett exemplar till den fullmäktige. Det lönar sig att ge till alla personer som du befullmäktigat ett eget exemplar. Kom ihåg att förmyndarskapsmyndigheten (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) kan enbart fastställa en intressebevakningsfullmakt i original. Därför lönar det sig att upprätta flera exemplar.

Kan man för­ord­na om två pa­ral­lel­la full­mäk­ti­gen?

I praktiken är det lättare att endast en person fungerar som fullmäktig. Lagen tillåter att förordna om två parallella fullmäktigen. Vi rekommenderar att namnge en fullmäktig åt gången.

Vad kan man förordna om i en intressebevakningsfullmakt?

Du beslutar om vem som ska sköta dina ärenden om du själv inte i framtiden kan sköta dem. Du utnämner en person som du litar på. Därtill kan du namnge flera personer som kan sköta dina ärenden ifall den du utnämnt i första hand inte kan ta an uppdraget. Du kan även ge detaljerade anvisningar om hur dina ärenden ska skötas.

När upp­hör in­tres­se­be­vak­nings­full­mak­ten att gäl­la?

Intressebevakningsfullmakten upphör när fullmaktsgivaren avlider. För att sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens dödsbo behöver du en separat fullmakt för att sköta dödsboets ärenden. Det går inte att sköta dödsboets ärenden med en fastställd intressebevakningsfullmakt.