Testamente

Frågor & svar - Testamente

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

 

Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Vad be­ty­der lag­lott?

Laglotten är hälften av arvsandelen. Arvsandelen är den del av arvet som bröstarvingen skulle ha rätt till om inget testamente skulle finnas. Inga andra arvingar än arvlåtares bröstarvingar har rätt till laglott.

Exempel: Arvlåtaren har två barn. Utan ett testamente skulle varderas arvsandel vara 50% av dödsboets egendom. Varderas laglott är hälften av arvsandelen, dvs. 25% av dödsboets egendom.

Vad är ett in­bör­des tes­ta­men­te?

Ett inbördes testamente är två personers gemensamma testamente i vilket de testamenterar hela eller en del av sin egendom i första hand till varandra. Det är oftast makar som uppgör inbördes testamenten, men det finns inget som heller hindrar t.ex. syskon att uppgöra inbördes testamenten gällande egendom som de äger tillsammans.

På­ver­kar tes­ta­men­tet arvs­be­skatt­ning­en?

Ja, ett testamente påverkar ofta arvsbeskattningen. Ett testamente möjliggör flexibilitet och alternativ till den lagliga arvsordningen, vilket i regel påverkar arvsbeskattningen.

Den totala arvsskatten blir mindre ju flera arvingar som delar på egendomen. Du kan därför påverka arvsskatten genom att testamentera en del av egendomen till någon annan än de lagliga arvingarna, t.ex direkt till följande generation. I ett testamente kan du också ge din arvinge möjlighet att välja att ta emot den testamenterade egendomen endast delvis och det kan ha stor inverkan på arvsbeskattningen.

Arvsskatten blir också lägre ifall du testamenterar äganderätten till egendomen till en person och nyttjanderätten till egendomen till en annan person. Den som får nyttjanderätten betalar ingen arvsskatt alls och den som får äganderätten får lättnader i sin egen arvsbeskattning. Det kan ändå vara värt att beakta att arvsskatten ska betalas direkt av dem som får äganderätten till egendomen, t.ex. barnen eller barnbarnen, även om någon annan har livslång nyttjanderätt till egendomen.

Vilka möjligheter som finns och vilka möjligheter som är ändamålsenliga beror på din familjesituation och din egendom. Efter en diskussion om ditt testamente uppgörs testamentsförordnandena utgående från din specifika familjesituation och förmögenhetssituation.  

Vad in­ne­bär det att kland­ra ett tes­ta­men­te?

För att klandra ett testamente ska arvingen väcka en klandertalan mot testamentstagaren i tingsrätten. En klandertalan innebär att arvingen hävdar att testamentet är ogiltigt. Testamentet är ogiltigt endast om det belastas av ett formfel. I ärvdabalken definieras klandergrunderna, det vill säga de grunder på vilka testamentet kan förklaras ogiltigt på grund av klandertalan.

Den arvinge som hävdar att testamentet är ogiltigt är skyldig att bevisa att testamentet belastas av formfel. 

Vad är tes­ta­men­tets ”lagstad­ga­de form”?

Testamentet är ett formbundet juridiskt dokument, vilket betyder att det måste uppgöras så som det är föreskrivet i lag. Enligt lag ska testamentet vara:

  1. skriftligt (i regel godkänns inte ett muntligt testamente)
  2. undertecknat av testatorn och 
  3. undertecknat av två ojäviga vittnen som varit samtidigt närvarande.

Det rekommenderas också att testamentet är daterat och innehåller noggranna uppgifter gällande testatorn, dvs testatorns samtliga namn och personbeteckning.

Formkraven för ett testamente är väldigt strikta. Ifall formkraven inte uppfylls är det möjligt att testamentet klandras och att den vilja som testatorn framfört i testamente inte efterföljs. 

Endast i undantagsfall godkänns ett nödtestamente som inte uppfyller de strikta formkraven. 

Hur vet jag om arv­lå­ta­ren har gjort ett tes­ta­men­te?

Om inte arvlåtaren under sin livstid har berättat om sitt testamente och var det bevaras, kan det vara svårt att efter arvlåtarens död reda ut huruvida arvlåtaren har uppgjort ett testamente eller inte. Om de närstående inte har någon vetskap om ett eventuellt testamente på förhand, lönar det sig att gå noggrant igenom arvlåtarens dokument och reda ut huruvida arvlåtaren har ett bankfack eller dokumentförvar i banken.

Kan jag skri­va mitt tes­ta­men­te själv?

Enligt lag måste testamentet uppfylla rätt strikta formkrav för att vara giltigt. Du får skriva ditt testamente själv, men det måste bland annat vara bevittnat av två ojäviga personer för att vara giltigt. En jurist som är insatt i familjejuridik kan ge dig värdefulla råd gällande hur ett testamente ska uppgöras för att din vilja ska säkerställas och testamentet ska vara så ändamålsenligt som möjligt för dina arvingar. Med juristens sakkunskap kan testamentet formuleras så att risken för konflikter efter din död minimeras.

I Lexlys onlinetjänst, som utarbetats av våra jurister, kan du uppgöra ett testamente självständigt. Tjänsten finns tillsvidare tillgänglig endast på finska. Ifall du använder Lexlys onlinetjänst och följer våra instruktioner, kan du också vara säker på att ett testamente uppgjort i vår onlinetjänst uppfyller lagens formkrav.

Lö­nar det sig att upp­gö­ra ett tes­ta­men­te till för­mån sina egna barn?

Trots att barnen ärver dig med stöd av lag, lönar det sig ofta att uppgöra ett testamente till förmån för de egna barnen.  Med ett testamente kan du bestämma hur egendomen fördelas mellan barnen. För att undvika konflikter mellan barnen kan du också förklara varför du vill att egendomen fördelas på ett visst sätt. Ett testamente kan också möjliggöra för barnen valmöjligheter, t.ex. att välja att de bara tar emot en del av den ärvda egendomen och låter en del gå direkt i arv till följande generation.

Jag är gift. Ärver min make mig?

Din make ärver dig, ifall du inte har egna barn eller barnbarn. Ifall du har bröstarvingar (barn eller barnbarn) är det bröstarvingarna som ärver dig, inte din make. Ifall du har en sambo, ärver din sambo inte dig, inte ens om du inte har några barn eller barnbarn. Ifall du vill att din sambo ska ärva dig, ska du uppgöra ett testamente.

Vad be­ty­der bröstar­vinge?

En bröstarvinge är arvlåtarens eget barn, biologiskt eller adopterat. Ifall arvlåtarens barn har dött före arvlåtaren och barnet som dött hade egna barn, är dessa barnbarn arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar har rätt att kräva sin laglott, ifall arvlåtaren genom ett testamente bestämt om sin egendom på ett sådant sätt att bröstarvingen enligt testamentet skulle bli utan sin laglott.

Vad mås­te ett tes­ta­men­te in­ne­hål­la?

Testamentet är ett formbundet juridiskt dokument. Testamentet ska uppgöras skriftligt, undertecknas av testatorn och av två ojäviga vittnen som är samtidigt närvarande. En stark rekommendation är dessutom att testamente är daterat och innehåller testatorns hela namn och personbeteckning.

Formkraven för ett testamente är strikta. Ifall formkraven inte uppfylls är det möjligt att testamentet klandras och den vilja som testatorn uttryckt i testamentet inte träder i kraft.

Ett nödtestamente som inte uppfyller lagens strikta formkrav kan i undantagsfall godkännas. 

Vilka är de formfel som kan belasta ett testamente?

Den lista över formfel som kan belasta ett testamente är uttömmande. Det betyder att testamentet inte kan vara ogiltigt på någon annan grund än någon av de grunder som finns listade i lagen. De formfel som kan belasta ett testamente är följande:

  1. Testatorn har enligt lag inte varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap. En minderårig kan t.ex. uppgöra ett testamente endast om den minderåriga fyllt 15 år och testamentet kan då gälla endast sådan egendom som den minderåriga själv förvärvat.
  2. Testamentet har inte uppgjorts i den form som lagen förutsätter.
  3. Testamentet har upprättats under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten hos testatorn.
  4. Testatorn har tvingats upprätta testamente eller förmåtts att göra det genom missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller testatorn har blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller på annat sätt misstagit sig så, att misstaget varit avgörande för hans vilja. 

Hur trä­der tes­ta­men­tets för­ord­nan­den i kraft?

Testamentets förordnanden granskas först då arvlåtaren har dött. Ett testamente ska tas upp då bouppteckningen förbereds. För att ett testamente ska träda i kraft, ska testamentet delges arvlåtarens lagliga arvingar på det sätt som lagen föreskriver. De lagliga arvingarna är de personer som skulle ärva testatorn om inget testamente skulle finnas.

Efter att testamentet har delgivits har arvingarna 6 månader på sig att klandra testamentet. Den 6 månader långa klandertiden börjar med andra ord löpa då arvingarna delgivits testamentet. Testamentet kan klandras på grund av att testamentet belastas av ett formfel, men inte på grund av att arvingen ogillar testamentets innehåll. Testamentet kan träda i kraft på två alternativa sätt:

1) Testamentet träder omedelbart i kraft, ifall samtliga arvingar godkänner testamentet.

2) Testamentet träder i kraft då klandertiden har löpt ut, ifall testamentet inte klandras inom klandertiden på 6 månader.

Hur kräver man sin laglott och av vem?

Endast en bröstarvinge kan kräva laglott. Laglotten krävs av testamentstagaren, dvs. av den som enligt testamentet får egendomen. Laglotten ska krävas inom sex (6) månader från att testamentet har delgivits.

Re­gi­stre­ras ett tes­ta­men­te?

Ett testamente registreras ingenstans. Ofta förvaras ett testamente hemma hos testatorn eller i bankens förvar.