Äktenskapsförord

Frågor & svar - Äktenskapsförord

Avioehto ja kaikki muut avioliiton lakipaperit helposti ja turvallisesti Lexlyn avulla - Lexly.fi


Du kan ta kontakt med oss per e-post: kundservice@lexly.fi eller per telefon 010 3379 150. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran via den bifogade blanketten >>

Frågor och svar

Är äk­ten­skaps­för­or­det en miss­tro­en­de­för­kla­ring?

Äktenskapsförordet är en specialanpassning av giftorätten för att passa just er. Ett äktenskapsförord är ett avtal där ni två kommer överens om vilka regler som ska gälla, ifall ert äktenskap tar slut.

Var­för lö­nar det sig att göra ett äk­ten­skaps­för­ord?

Ur en juridisk synvinkel är äktenskapet framför allt ett ekonomiskt avtal. Genom att ingå äktenskap förbinder sig makarna inte endast till den ömsesidiga underhållsskyldigheten under äktenskapet, utan även till att dela sina tillgångar vid äktenskapets slut. Varje äktenskap, även ett långt och lyckligt äktenskap, tar slut någon gång, senast då den ena maken avlider.   

Enda sättet för makarna att begränsa giftorätten som makarna enligt lag har är att uppgöra ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan makarna anpassa det ekonomiska förhållandet sinsemellan så att det passar båda: rättvisa spelregler för parförhållandet. Äktenskapsförordet är trots sitt rykte ett flexibelt och anpassningsbart dokument. 

In­ne­bär gif­to­rät­ten ägan­de­rätt till ma­kens egen­dom?

Giftorätten innebär inte, att maken genom ingående av äktenskap skulle bli ägare till den andra makens egendom. Egendomen tillhör den make i vars namn egendomen finns. Under äktenskapet ser eller känner man inte av giftorätten. Giftorätten har betydelse först när äktenskapet upphör, antingen genom äktenskapsskillnad eller till följd av att den ena av makarna avlider. Den giftorättsenliga egendomen delas vid avvittringen.

Vad in­ne­bär gif­to­rätt?

Giftorätten innebäratt båda makarna har rätt till makarnas sammanräknade behållning vid upphörandet av äktenskapetDen sammanräknade behållningen omfattar båda parternas egna tillgångar, varav man har dragit av parternas individuella skulder. Genom att räkna ihop makarnas behållning, får man egendomens värde som genom giftorätten delas.

Giftorätten påverkar inte makarnas ägandeförhållande under äktenskapet, utan ”den tas i bruk” vid äktenskapsskillnad eller vid den ena makens död.

Var­för in­gås äk­ten­skaps­för­ord så säl­lan?

Äktenskapsförord är ett dåligt igenkänt juridiskt dokument som dessutom har ett negativt rykte. Förutom det finns det endast få incitament att ingå ett äktenskapsförord. Eftersom giftorätten under äktenskapet varken syns eller hörs, är det få av dem som ska ingå ett äktenskap eller som redan ingått ett äktenskap som vet vilka ekonomiska effekter ett äktenskap har. 

Vil­ken egen­dom om­fat­tas av gif­to­rät­ten?

Om inget äktenskapsförord har upprättats, är all egendom som makarna har vid upphörande av äktenskapet underkastad giftorätt. Till giftorätten hör både den egendom som vardera part hade innan ingående av äktenskapet, samt den egendom som man fått eller skaffat under äktenskapet. Till exempel är arv underkastad giftorätt 

Dagen för äktenskapets upphörande är antingen dagen för skilsmässans ikraftträdande - alltså datumet  ansökan om äktenskapsskillnad anhängiggjorts i tingsrätten eller makens dödsdag.  

Kan man upp­rät­ta ett äk­ten­skaps­för­ord un­der äk­ten­ska­pet?

Äktenskapsförord kan upprättas också under äktenskapet. Förutsättningen för att upprätta ett äktenskapsförord är att båda makarna ger sitt samtycke till det.

Har det nå­gon be­ty­del­se i vems namn egen­do­men är?

Ingående av äktenskap eller att vara i ett äktenskap påför inte direkt några ändringar när det kommer till makarnas ägandeförhållanden. Egendomen tillhör den, vars namn egendomen är i (s.k. namnprincipen). Ifall ett äktenskapsförord inte finns, har vardera make rätt till den andras egendom. Giftorätten blir tillämplig när äktenskapet upphör. Äktenskapet kan upphöra antingen genom äktenskapsskillnad eller genom att den ena maken dör.

Är ma­kar­na an­sva­ri­ga för varand­ras skul­der?

Äktenskapet innebär inte att makarna endast på grund av äktenskapet skulle ansvara för varandras skulder. Det här gäller både skulder som man tagit innan ingående av äktenskap och skulder som man tagit under äktenskapet. Det är en annan sak ifall makarna har en gemensam skuld. Båda makarna ansvarar för gemensamma skulder. Ett undantag till denna huvudregel är dock ifall en make ensam har tagit på sig en skuld för familjens underhåll. Till exempel betraktas möbler eller hushållsapparater som köpts på avbetalning som skulder för familjens underhåll.

Vad innebär utjämning?

Utjämning innebär ersättning som den make som äger mera egendom är skyldig att betala till den make som äger mindre vid en skilsmässa. Utjämningen fastsälls genom en avvittringskalkyl. Vid avvittringsberäkningen avdras båda makarnas skulder från den egendom som stod i vardera makens namn den dag äktenskapsskillnaden anhängiggjorde  (den dagen som äktenskapsskillnaden anhängiggjordes i tingsrätten, inte datumet för den slutliga äktenskapsskillnaden). På detta sätt fås båda makarnas vardera behållning. Den part som har större behållning, betalar utjämning. Efter avvittringen bör behållningen för båda parterna vara lika stor.