Testamente

Ett testamente uppgjort på egen hand kan straffa sig

Lexly.fi apunasi kaikissa lakiasioissa - Helpot lakipalvelut

Många finländare tänker att man på egen hand kan uppgöra testamente. För många är det en hederssak att skriva sitt eget testamente. Redan vid en första anblick märker man om testamentet är uppgjort enligt en avgiftsfri modell eller med hjälp av en sakkunnig. Typiska bestämmelser i slarviga och dåligt upprättade testamenten är t.ex. följande bestämmelser:

  • Exempel 1: Som min sista vilja och testamente förordnar jag att hela min egendom efter min död ska tillfalla Matti Meikäläinen. Datum, testatorns underskrift och närvarande vittnens underskrifter.  
  • Exempel 2: Vi undertecknande förklarar härmed att det är vår yttersta vilja och testamente att den av oss som avlider senare erhåller besittningsrätt till hela vårt bos egendom, oberoende av egendomens typ eller i vems namn egendomen är. Efter att vi båda har avlidit ska den kvarvarande egendomen delas enligt lag. Datum, testatorernas underskrifter och underskrifter av två samtidigt närvarande vittnen. 

Känner du till skatteföljderna? 

Juridiskt sett kan det hända att ett självständigt uppgjort testamente uppfyller alla lagstadgade formella krav (skriftligt, testatorns egna underskrift och två samtidigt närvarande ojäviga vittnen), men det är en annan fråga ifall testamentet motsvarar testatorns avsikter och ifall bestämmelserna i testamentet är genomtänkta med tanke på skatteföljderna. 

Vet du vad du gör? 

En person som säger att det är lätt att göra ett testamente själv vet ofta inte vad hen inte vet och inte heller vilka alla nyttiga saker hen skulle kunna bestämma om i sitt testamente. För många kommer det t.ex. som en överraskning att man kan ta emot ett testamente delvist till skillnad från ett arv man får direkt med stöd av lag. Det här förutsätter dock att testamentesbestämmelserna är skrivna på korrekt sätt. I testamentet kan man även beakta sådana arvsituationer där livet inte går enligt den ursprungliga planen.  

Skydda din partner med testamente 

Jurister specialiserade på familjerätt stöter ofta på två felaktiga uppfattningar angående änklingens juridiska ställning efter att den ena parten har avlidit. Människor tror felaktigt att maken ärver hälften av den avlidnes egendom. Maken ärver ingenting ifall den avlidne har barn. Änkan/änklingen kan i dessa fall endast ärva den avlidnes egendom baserat på giftorätten och även i dessa situationer ärver änkan/änklingen endast makarnas gemensamma giftorättsenliga egendom (tillgångar-skulder). Ifall makarna grundar sin egna juridiska plan och framtidssäkerhet på felaktiga antaganden kan slutresultatet för änkan/änklingen vara förfärligt.   

Det andra klassiska felet som oftast görs är att man tror man kan trygga änkans/änklingens ställning genom att förordna om för evig boenderätt eller besittningsrätt till parternas sista gemensamma hem. Rätten att bo kvar i någon specifik lägenhet kan ändå vara ganska karg ifall det sista gemensamma hemmet var ett stort egnahemshus vars skötsel- och underhållskostnaderna kan bli för stora för en ensam änka/änkling. Det sista gemensamma hemmet tillfredsställer nödvändigtvis inte heller änkan/änklingens livsbehov för alltid. 

Det lönar sig att fråga hur din partners ekonomiska ställning skulle förändras ifall du skulle avlida innan hen? Också tvärtom, hur din ekonomiska situation skulle förändras, ifall din partner skulle avlida innan dig. Unga barnfamiljers juridiska behov är oftast helt annorlunda i jämförelse med ombildade familjers och äldre pars behov, utan att ens prata om gifta par som lämnar utan något som helst juridiskt skydd ifall maken/makan avlider utan att ha upprättat ett testamente.  

Trygga ditt barns och ditt barnbarns arv 

Genom testamente kan du utesluta testamentstagarens make/maka rätt till den ärvda egendomen. Genom att utesluta giftorätten till den ärvda egendomen vill man försäkra sig om att egendomen lämnar kvar i barnets eller barnbarnens ägo ifall testamentstagaren skiljer sig eller avlider. Uteslutande av giftorätten genom testamente förutsätter inte testamentstagarens makes/makas godkännande i motsats till äktenskapsförordet, som är ett avtal mellan makarna.   

Det räcker inte endast att utesluta testamentstagarens makes/makas giftorätt, eftersom testamentstagarens make/maka med stöd av lag ärver sin avlidna barnlösa make/maka. För testatorn lönar det sig också i det egna testamentet att utesluta testamentstagarens makes/makas arvsrätt och sedan bestämma vem som ärver egendomen efter att den första arvtagaren avlider.  

Förutom detta kan det för många skilda mammor och pappor vara viktigt att trygga att egendomen som testamenteras inte tillfaller barnens egna exmakar.   

Undvik risker 

Det lönar inte sig att ta onödiga risker när man upprättar testamente. Det handlar trots allt om dina närståendes livssäkerhet den dagen, då du inte längre finns. En dag är testamentet en investering som var värd att investera en liten summa pengar i.  

 

 

Relaterade artiklar

Testamente

Boka ett möte på distans eller på vårt kontor med vår jurist för att uppgöra ett testamente. Under mötet kartlägger vår jurist dina önskemål och tankar kring innehållet i testamentet. Samtidigt kan du ställa frågor om det finns något särskilt som du funderar över. På basis av diskussionen uppgör vår jurist ett utkast till testamente för dig. Ifall utkastet kräver korrigeringar eller tillägg, bearbetas dokumentet tills det motsvarar din vilja. Då testamentet är klart, kan det undertecknas på vårt kontor eller skickas till dig i pdf-format för underteckning.  

 

Läs mer om Testamente
Testamente

425 €

Avsikten med en inledande diskussion är att kartlägga din situation för att ta reda på vad som för dig är det mest lämpliga alternativet.

Boka en kostnadsfri inledande diskussion